Främjande av veteranbilshobbyn

Motion 2014/15:1241 av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

av Patrik Jönsson och Josef Fransson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom en återgång till tidigare skatteregler vid import av veteranbilar och delar till dessa.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom att inkludera husvagnar i den s.k. 30-årsregeln.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja veteranbilshobbyn genom att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon.
  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget som har namnet Uttjänta bilar och miljön.

Motivering

Veteranbilshobby är en utbredd och växande folkrörelse som involverar stora delar av den svenska befolkningen. Olika arrangemang som till exempel cruisingträffar eller bilutställningar är för många orter i Sverige en viktig del av turistnäringen. Motorhobbyn kan också sägas utgöra en gemenskap som delas av gamla som unga och män som kvinnor av olika bakgrund. Motorhobby överbryggar såväl klass- som generationsklyftor.

Sverige har varit ett mycket framgångsrikt land vad gäller fordonsindustri och detta har varit en betydande del i svensk välfärd. Utan alla duktiga motorentusiaster så hade dessa fantastiska industriframgångar inte varit möjliga. Ska vi även i framtiden vara en ledande nation på utveckling inom fordonsindustrin måste motorintresset hos folket hållas levande. Alla privatpersoner som på sin fritid, helt oberoende av skattemedel, lär sig och utvecklar yrken som kommer samhället till del såsom svetsning, lackering, elektronik, mekanik och mycket, mycket mer ger stora värden till samhället. Detta engagemang bör uppmuntras så långt det är praktiskt möjligt.

För närvarande är fordon som är äldre än 30 år skattebefriade, vilket är en regel som bör bevaras. Samtidigt menar vi att en motsvarande regel för husvagnar bör instiftas för att på så sätt göra regelverket mer enhetligt.

Inom hobbyn finns också en efterfrågan på att importera veteranbilar från utlandet, vilket för en tid sedan belades med mindre förmånliga skatteregler vid import än tidigare. En återgång till tidigare momssatser bör genomföras, gällande både äldre begagnade bilar och delar till dessa, vid import från länder utanför EU. Det borde inte vara omöjligt att förenkla reglerna för införsel av veteranbilar när sådan införsel sker av samlare och entusiaster.

Avslutningsvis vore det också önskvärt att införa en särskild registreringsform för hobbyfordon som endast framförs begränsade sträckor, för att därigenom skilja dem från fordon för dagligt bruk i skattehänseende och regelverk gällande besiktning. Vi ser det också som underförstått att förändrade regelverk för att främja veteranbilshobbyn även omfattar veteranmotorcyklar.

På senare tid har motorentusiaster över hela Sverige uttryckt stark oro över Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag som går under namnet Uttjänta bilar och miljön. I denna redovisning finns flera skrivningar som om de genomförs skulle påverka veteranbilshobbyn starkt negativt. Utredningen föreslår bland annat att det görs straffbart att obehörigen ta emot uttjänta bilar, något som lättvindigt kallas för avfall, vilket riskerar att omöjliggöra bevarande av gamla bilar. Denna problematik bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

.

Patrik Jönsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)