Främja plusenergihus och cirkulära energisystem

Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C)

av Ola Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för fler pilotprojekt med fokus på omställningen till cirkulära energisystem för byggnaders värme-, kyl- och elförsörjning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

IPCC gick i oktober ut med en rapport som visade att om världen ska klara målet om 1,5grads uppvärmning krävs fördubblade ansträngningar till 2030. Ska de svenska klimatmålen nås, och de energipolitiska målen med 100procent förnyelsebar elproduk­tion till 2040, och att Sverige år 2030 ska ha 50procent effektivare energianvändning jämfört med 2005 mätt i BNP-termer, är det därför viktigt att vi redan nu påbörjar arbetet med att möjliggöra för cirkulära energisystem och med att bana väg för plusenergihus.

När välisolerade nära-nollenergihus, med till exempel moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken, kopplas ihop med varandra via smarta energisystem kan hus gå från att vara nära-nollenergihus till plusenergihus. Detta kan göras tack vare att samköra och optimera olika hus med olika energitekniska lösningar med varandra.

Med Boverkets kommande regler för nära-nollenergihus kommer inom några år i princip alla hus som byggs i Sverige att vara nära-nollenergihus. Detta är mycket bra, därför att ett nära-nollenergihus kommer att rent byggnadstekniskt att uppfylla i princip alla de förutsättningarna som krävs för att ha potential att bli ett plusenergihus.

Utmaningar finns dock. Näringsliv och politik i samverkan behöver arbeta för att det ska bli naturligt att hus ska kunna vara såväl producenter som konsumenter av el och värme (så kallade prosumenter). De regulatoriska och marknadsmässiga förut­sättningarna för produktion och försäljning av egenproducerad el behöver anpassas till utvecklingen av energimarknaderna i stort. Rätten för prosumenterna att agera på energimarknaderna behöver stärkas. Såväl avgifts- som skattesystem behöver anpassas för att främja egenproduktion av el till en låg samhällsekonomisk kostnad.

Det handlar även om energisystemen. Ska ett hus kunna producera mer el än det konsumerar behöver elen antingen kunna lagras eller förmedlas vidare ut i systemet. Detta gäller hushållsel, men också värme. Nya och existerande stadsdelar behöver därför energisystem som kan fördela både el och värme mellan olika hus och fastig­heter. Styrning och optimering blir allt viktigare. Politiken behöver främja såväl regelverk, forskning och piloter som stödjer denna utveckling.

Regeringen har bland annat gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett smart och förnybart energisystem i Sverige. Liknande initiativ bör tas för att skapa pilotsystem i mer avgränsat format, både i syfte att ställa om nuvarande stadsdelar och nya till att nyttja cirkulära energisystem för byggnadernas energi- och värmeförsörjning.

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)