Främja egenanställningsformen

Motion 2015/16:263 av Rickard Persson (MP)

av Rickard Persson (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om egenanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring vid arbetslöshet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka Arbetsförmedlingens informationsinsatser angående egenanställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetslösheten i Sverige är allt för hög. Fler människor måste få möjlighet att arbeta och försörja sig själva. Någon enskild åtgärd som kan få bukt med arbetslösheten existerar inte, utan det finns många olika vägar till arbete. En sådan möjlig väg är egenanställning.

Egenanställning har varit ett relativt okänt fenomen i Sverige, men växer nu snabbt. I dag arbetar cirka 11 000 personer som egenanställda i landet. Det är positivt för både den enskilde och för samhällsekonomin.

En egenanställd är anställd av ett egenanställningsföretag men utvecklar sina egna idéer och sin karriär genom att ta in uppdrag. Egenanställningsföretagen å sin sida tar fullt arbetsgivaransvar och står för all administration och betalar lön och sjuklön till den egenanställde. För den anställde innebär det bland annat ett lägre risktagande och minskad administration jämfört med att starta eget. Rent juridiskt tillämpas anställningsformen allmän visstidsanställning.

En egenanställning ska betraktas som andra anställningar och den enskilde ska därför ha rätt till a-kassa vid arbetslöshet. Men i dag är reglerna snåriga och otydliga, och många tror felaktigt att de kommer att förlora sin a-kassa om de tar ett uppdrag som egenanställd. Det är dags att det skapas tydligare regler kring rätten till a-kassa som egenanställd.

Socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) har utrett frågan om rätten till arbetslöshetsförsäkring för uppdragstagare, men utan att komma med en lösning som tar bort osäkerheten för de egenanställda. Utredningen vill hänvisa frågan till en myndighet, oklart vilken, vars uppgift är att tolka komplicerade ärenden i arbetslöshetsförsäkringen.

Detta är otillräckligt eftersom otydligheten kring de egenanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring riskerar att bestå. Frågan har dessutom redan utretts en gång i utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52), men inte heller den utredningen ledde till någon ny lagstiftning.

Det vore mycket olyckligt om frågan om egenanställdas rätt till arbetslöshetsförsäkring sköts upp ytterligare en gång. Därför bör regeringen klargöra att egenanställning är att betrakta som likställd med andra anställningar i relation till arbetslöshetsförsäkringen.

Antalet egenanställda har fördubblats på bara två år och det finns ett stort behov av ett snabbt och tydligt klargörande i fråga om rätten till arbetslöshetsförsäkring.

Få känner i dag till att man kan arbeta som egenanställd. Det gäller även inom myndighetsvärlden. Därför behövs en ordentlig informationssatsning för att öka kännedomen. I detta arbete har Arbetsförmedlingen en viktig roll. Arbetsförmedlare bör därför informera de arbetssökande om möjligheten till egenanställning.

Det är hög tid att uppmärksamma egenanställning som en väg för den enskilde att förverkliga sina idéer och för samhället att få in fler på arbetsmarknaden.

 

 

Rickard Persson (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)