Fossilutvinning i Sverige

Motion 2010/11:N279 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige, exempelvis Shells planer på att utvinna fossil naturgas i Skåne.

2Motivering

Sverige har goda förutsättningar att visa vägen i klimatpolitiken. Vi är ett rikt land, som redan har visat att det går att kombinera ett högt ekonomiskt välstånd med minskade koldioxidutsläpp.

Men för att Sverige ska vara ett föredöme krävs det politisk handlingskraft. Därför är det beklagligt att den borgerliga regeringen har öppnat för en ökad användning av fossil naturgas. Detta går stick i stäv mot vår föreställning om en hållbar utveckling för Sverige. Det finns varken energipolitiska skäl eller klimatpolitiskt utrymme för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet eller utvinning av naturgas.

Naturgas är ett fossilt bränsle. Regeringens klimat- och energiproposition öppnar för en storskalig utbyggnad av naturgasnätet. Det motsätter vi oss, inte minst av klimatskäl. Dessutom säger vi nej till den ryska gasledningen i Östersjön, som skulle vara den främsta källan till ny naturgas i Sverige.

Istället för att öka användningen av den fossila naturgasen bör Sverige öka produktionen av biogas, främst genom en utbyggnad av produktionskapacitet och regionala nät. Även förgasning av biomassa bör aktivt understödjas för att ersätta naturgas i kraftvärme och industri.

I den förra regeringens klimatproposition (2005/06:172) betonades följande: ”En storskalig utbyggnad av naturgasnätet riskerar med stor sannolikhet att ta marknadsandelar från biobränslen. För att skapa förutsättningar för att bryta Sveriges beroende av fossila bränslen är det därför avgörande att inte en sådan utbyggnad sker.”

Denna skeptiska grundsyn till naturgas delades av samtliga partier i den parlamentariska Klimatberedningen, som slog fast: ”Beredningen avvisar sålunda en expansion av naturgasanvändningen i Sverige och bedömer att ytterligare introduktion av naturgas – annat än i industriella processer där andra fossila bränslen ersätts – inte ligger i Sveriges klimatpolitiska intresse.” Denna formulering kritiserades av olje- och gasbolaget Shell som i sitt remissvar på Klimatberedningens betänkande ”beklagade” att beredningen intagit denna ställning: ”Det ligger i Sveriges klimatpolitiska intresse att fossila bränslen med mindre påverkan används i högre utsträckning”, skrev Shell (http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/91/31/d74575f4.pdf).

Och i regeringens klimatproposition från mars 2009 avvisas inte längre en expansion av naturgasanvändningen i Sverige, utan istället betonas att naturgasen ”kan ha betydelse under en omställningsperiod”.

Kanske är det denna olyckliga omsvängning från regeringens sida som inspirerat Shell att inleda omfattande provborrningar efter naturgas i Skåne. Shell bedömer, enligt vad bolaget uppgav i en TT-artikel den 28 augusti 2009, att gasen kan räcka för att försörja hela den svenska marknaden under några årtionden.

Det finns en omfattande opinion mot Shells planer på gasutvinning i Skåne. Nätverket Heaven or sHell, LRF Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne och Fastighetsägarna Skåne har gjort gemensam sak mot den planerade gasutvinningen. Och på nationell nivå har Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Greenpeace agerat tillsammans mot Shell.

I en debattartikel i Sydsvenskan den 26 april 2010 tog den samlade rödgröna oppositionen tydlig ställning mot Shells planer på att utvinna gas i Skåne: ”Vi i det rödgröna samarbetet har redan varit tydliga med att en rödgrön regering inte kommer att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige. Detta ställningstagande omfattar också Shells planerade utvinning av naturgas i Skåne.

Vi menar att regeringen inte bör godkänna en storskalig utvinning av fossila bränslen i Sverige, exempelvis Shells planer på att utvinna fossil naturgas i Skåne. Detta ska riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 20 oktober 2010

Jens Holm (V)

Kent Persson (V)

Jonas Sjöstedt (V)

Siv Holma (V)

Torbjörn Björlund (V)

Hans Linde (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)