Förverkande av olagliga fordon

Motion 2021/22:2641 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lars Püss (båda M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lars Püss (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över relevanta lagrum gällande olagliga fordon och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Målet nollvisionen i trafiken utgår från att ingen ska avlida eller skadas allvarligt. Målsättningen är eftersträvansvärd, men vi vet också att olyckor inte helt kan elimineras då människor inte är felfria. Därför försöker samhället förebygga olyckor genom att informera allmänheten med regler och olika råd. Tyvärr förekommer det att samhället behöver ingripa mot beteenden som frångår varje tanke om hänsyn och olycksrisk. Vaneförbrytare använder fordon som är avställda, oförsäkrade, körförbudsbelagda, belagda med skatteskulder eller andra brister. Bristerna hos fordonen som framförs av vaneförbrytarna är livsfarliga för såväl förare som passagerare och andra trafikanter. Inte sällan är förarna av dessa fordon helt medvetna om fordonens brister men ignorerar dem totalt.

Lagen är tydlig vad gäller förbud och beivrande av framförande av sådana fordon, vilket ger polisen laglig grund för ingripande och beslagtagande av förare och fordon. Åklagarväsendet avskriver dock inte sällan sådana brottsmisstankar, vilket gör polisen maktlös. Polisen tvingas därför att frisläppa förare och fordon som på nytt riskerar sina och andras liv på våra vägar.

Det kan inte anses vara förenligt med lagstiftarens intention eller allmän trafiksäker­het att olagliga fordon tillåts framföras på våra vägar oavsett skäl. Därför bör regeringen överväga möjligheten att se över relevanta lagrum.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lars Püss (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)