Förvärvsmoms vid import från länder utanför EU

Motion 2010/11:Sk401 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa förvärvsmoms vid import från länder utanför EU.

Motivering

För att underlätta för våra företag att handla med övriga världen är det viktigt med ett väl fungerande regelsystem. Det ska utformas så att både export och import underlättas utan att enskilda företag eller branscher missgynnas. Idag föreligger det dock skillnader beroende på om företag handlar inom EU eller utanför EU.

Idag ansvarar Skatteverket för beskattning av varor som handlas inom Sverige, inom EU samt tjänster som importeras från ett land utanför EU. Vid Skatteverkets beskattning av dessa varor sker detta främst genom s.k. förvärvsmoms, vilket innebär självbeskattning i skattedeklarationen. Vid import av varor från ett land utanför EU deklareras detta i en tulldeklaration och företaget betalar importmoms till Tullverket. Därefter får ett företag med avdragsrätt för moms göra avdrag för importmomsen i deklarationen som i sin tur lämnas till Skatteverket.

Detta innebär att företaget kan lida brist på likvida medel samtidigt som det ökar den administrativa kostnaden. Elva av EU:s medlemsländer har infört förvärvsmoms vid import, ytterligare fem har en fördröjd betalning av importmomsen och ytterligare två länder förväntas göra förändringar inom detta område inom en snar framtid. Jag anser att även Sverige bör överväga att gå över till ett system så att företag som importerar varor från ett land utanför EU behandlas på samma sätt som företag som importerar inom EU. Det skulle underlätta importen samtidigt som företagens administrativa kostnader kan sänkas.

Stockholm den 21 oktober 2010

Tomas Tobé (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)