Förvaltning av samfälligheter

Motion 2018/19:1467 av Per Lodenius (C)

av Per Lodenius (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagen om förvaltning av samfälligheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Lagen om förvaltning av samfälligheter kan i vissa delar uppfattas som att den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. En minoritetsägare, med en mycket liten andel i en samfällighet, får med stöd i lagen en mycket stor makt om man motsätter sig vad andra andelsägare önskar att genomföra. Minoritetsägaren kan förhindra angelägna och av alla andra delägare önskade åtgärder för att hålla en samfällighet i skick. Minoritetsägaren kan då också, fortfarande med stöd i lagen, förorsaka övriga delägare stora kostnader. Redan risken för att råka ut för sådana kostnader kan innebära att en samfällighet avstår från att ta initiativ till mer eller mindre nödvändiga upprustnings- och underhålls­åtgärder. Det är inte rimligt, vare sig ur demokratisk eller ekonomisk synpunkt. Det kan också i förlängningen få starkt negativa effekter ur hållbarhets- och miljösynpunkt.

Per Lodenius (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)