Förutsättningar för lokalt och regionalt miljöarbete

Motion 2012/13:MJ442 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningar för lokalt och regionalt miljöarbete.

Motivering

Att lösa miljöproblemen är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Det handlar om att trygga tillgången till ren mat och rent vatten, att ha ren luft att andas. Det förutsätter omfattande åtgärder på globalt och lokalt plan. Åtgärderna brådskar, men världens länder tycks bara kunna ta små, små steg i taget för att förändra utvecklingen.

För att lyckas åstadkomma hållbar utveckling måste alla krafter samlas, också på lokalt plan. Ingen får lägga över ansvaret på andra eller säga att andra måste göra mer först. Vi måste alla, enskilda, företag och verksamheter, kommuner och regioner, ta vårt ansvar gemensamt och var och en för sig.

På initiativ av Socialdemokraterna beslutade riksdagen om sexton miljömål. För att dessa ska bli verklighet måste de brytas ned och arbetas med ute i kommuner och regioner. Det är angeläget att utveckla lokala handlingsplaner med mer konkreta och uppföljningsbara miljömål.

Genom kraftiga satsningar på ny miljöteknik skapar vi både nya arbetstillfällen, en positiv företagsutveckling och framförallt förutsättningar för en hållbar utveckling. Genom stimulanser för snabbare omställning av förbrukningen av fossila bränslen minskar vi miljöbelastningen och medverkar till att skapa positiva alternativ.

Det handlar också om att bygga ut kollektivtrafik och att öka kollektivt resande. Att stimulera inköp av närproducerade och ekologiska inköp i våra sjukhus, skolor och äldreboenden och arbeta för ökad produktion och försäljning av närproducerade och ekologiska produkter är viktigt för att minska belastningen på miljön.

Ökad biogastillverkning är möjligt i många regioner. Dessutom bidrar bättre arbetsmiljö i enskilda företag och hos offentliga arbetsgivare till en bättre miljö i stort.

Det är angeläget att regeringen för sin del aktivt arbetar för en bättre miljö, men också ger förutsättningar för lokalt och regionalt miljöarbete.

Stockholm den 20 september 2012

Jennie Nilsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)