Förtydliga strandskyddsreglerna

Motion 2018/19:1361 av Jessika Roswall (M)

av Jessika Roswall (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förtydliga strandskyddsreglerna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet har två syften. Det ena är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och det andra är att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Samtidigt är det viktigt att även värna äganderätten och egendomsskyddet och att ingreppet i äganderätten blir så minimalt som möjligt. 

Sverige är ett glest befolkat land med mycket natur och landsbygd. Många människor vill därför också just dra nytta av dessa fördelar och t.ex. kunna bo nära vatten. För att öka attraktionskraften ytterligare för bosättning utanför storstäderna behöver det därför bli enklare att kunna bygga i sjönära lägen.

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan dock utöka strandskyddet upp till 300 meter, om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Istället för att underlätta ett varsamt byggande i strandnära lägen har vi sett att flera länsstyrelser godtyckligt fattar beslut om att öka strandskyddet från kravet på 100 meter till 300 meter från strandlinjen. Detta är inte bara en inskränkning i äganderätten utan försvårar för bostadsbyggande och även för turism och näringsliv på många håll.

Självklart ska vi ha ett regelverk som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, men samtidigt behöver det bli lättare för människor att kunna bo närmare vatten. Därför bör huvudprincipen och grundregeln vara ett strandskydd på just 100 meter från strandkanten som det är tänkt och inte ett utökat strandskydd om 300 meter.

I december 2015 lämnade Strandskyddsdelegationen över sitt betänkande Strandskyddet i praktiken (SOU 2015:108). Vidare beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om förändring av strandskyddet i betänkande 2016/17:MJU9 och uttalade att den reform som alliansregeringen gjorde av strandskyddet inte fått tillräckligt genomslag. Trots det och trots tillkännagivandet har regeringen har ännu inte kommit med några förslag på förändringar av regelverket. Om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva är det viktigt att vi bättre tar vara på de fördelar som landsbygden har gentemot storstäderna, och en av dem är det strandnära boendet. Därför är det nu hög tid att vi förändrar och förtydligar strandskyddsreglerna men också att respektera och värna den privata äganderätten.

Jessika Roswall (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)