Fortsatta skattesänkningar för företagare

Motion 2012/13:Sk350 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta utreda fortsatta skattesänkningar för att gynna företagare och företagande.

Bakgrund

En välfungerande arbetslinje är den bästa garanti vi kan ha för att utveckla vår välfärdspolitik. Av denna anledning är det också viktigt att vi underlättar för de entreprenörer som tagit risken att starta och driva eget företag i Sverige. Här skapas nämligen en stor del av de arbeten som behövs för att utveckla vår välfärd och vårt land.

Fortsatta skattesänkningar av olika slag gynnar företagare och företagande och därmed också arbetslinjen. Fler företagare, ett ökat företagande och förstärkningar i arbetslinjen är gemensamma förutsättningar för varandra. Förslag om fortsatta skattesänkningar för företagare har tidigare lämnats i motion 2011/12:Sk393 som behandlades i betänkande 2011/12:SkU14. Utskottet yrkade då avslag på motionen med hänsyn till alliansregeringens redan aktiva roll på detta område. Villkoren för att starta och driva företag i Sverige har till stor del blivit bättre men mer kan fortfarande göras och därför lämnas i denna motion åter en likalydande motivering.

Motivering

Inledningsvis är det alltså viktigt att skilja på vad som kanske är viktigast för stora företags visavi små företags villkor. I ett samhällsperspektiv tenderar politiker oftast att lyssna mest på storföretagens behov, även om det är viljan att starta, driva och anställa i småföretag som främst säkrar jobben och tillväxten i Sverige. Lönekostnaderna är den dominerande utgiften för företagare och en särskilt relevant fråga för småföretagare. Sverige behöver därför ett lägre skattetryck med för småföretagarna och löntagarna gemensamt fokus på sänkta egen- och arbetsgivaravgifter, lägre ägarbeskattning av företag som gör det lönsamt att driva dem och våga vilja expandera och nyanställa. Jobbskatteavdragen är därtill viktiga att fortsätta utveckla för att fler arbetsföra människor på så sätt stimuleras till att arbeta och söka arbete. Jobbskatteavdragen med fokus på låg- och medelinkomsttagares villkor är bra ur ett fördelningspolitiskt perspektiv, men även skattesänkningar av typen höjd brytpunkt för statlig skatt och att ta bort den samhällsskadliga så kallade värnskatten är viktiga reformer på detta område för att stimulera företagen till ett brett utbud av arbetskraft.

Även om ambitionen med att genomföra den här typen av skattesänkningar alltid måste anpassas till det gällande konjunkturläget, så är det särskilt viktigt att notera att sådana åtgärder tenderar att ständigt glömmas bort av socialistiskt inspirerade politiker inom oppositionen också i fall där konjunkturen kan spås vara på väg upp och arbetsbrist kan komma att hota tillväxten. Det är därför en viktig åsikt för Moderaterna och Alliansen att högt prioritera behovet av fortsatta skattesänkningar för såväl företag som löntagare när de offentliga finanserna och konjunkturerna så tillåter. Inför varje års fastställande av statsbudgeten bör det övervägas att denna föregås av en detaljerad och för medborgarna transparent översyn över de kort- och långsiktiga konsekvenserna av såväl möjliga som uteblivna skattesänkningar till både företagare och löntagare.

Stockholm den 1 oktober 2012

Finn Bengtsson (M)

Bengt-Anders Johansson (M)

Annicka Engblom (M)

Jan R Andersson (M)

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)