Fortsatta insatser för ett mer jämställt flyktingmottagande

Motion 2017/18:1116 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera fortsatta insatser för ett mer jämställt flyktingmottagande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste årens tilltagande oroligheter i världen har lett till att allt fler tvingas lämna sina hem för att söka skydd. Kvinnor och barn drabbas särskilt hårt av väpnade kon­flikter, och utsätts oftare för sexuellt våld. I dag är en klar majoritet av alla asylsökande i Sverige män, enligt Migrationsverket. Detta har flera orsaker.

Det är tydligt att Sverige, tillsammans med många andra länder, måste belysa hur insatser kan riktas till kvinnor som dels är på flykt och dels är kvar i sina ursprungs­länder. Detta kan genomföras både genom ytterligare riktat bistånd och genom att undersöka hur flyktingmottagandet kan göras mer jämställt.

UNHCR:s vidarebosättningsprogram (som kvotflyktingprogrammet egentligen heter) har en betydligt bättre genusprofil än vad den svenska flyktingmottagningen har. 2013 var det 52 procent kvinnor bland kvotflyktingarna medan det var 42 procent bland asylflyktingarna.

En hörnsten i regeringens feministiska utrikespolitik är att ta ansvar för att de med störst behov av skydd prioriteras högt. Kvinnor är i dag mest utsatta i väpnade konflik­ter. Således är det en viktig uppgift för en feministisk regering att säkerställa att kvinnor får nödvändigt skydd i konflikter och katastrofer, och att rätten att söka asyl kan nyttjas av alla oavsett kön.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)