Fortsatt vittnesstöd

Motion 2003/04:Ju271 av Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson (m)

av Magdalena Andersson och Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vittnesstödsverksamhet.

Motivering

I proposition 2000/01:79, Stöd till brottsoffer, konstaterade regeringen att vittnesstödsverksamheten vid landets tingsrätter och hovrätter fyller en viktig funktion och möter behov hos många av domstolarnas besökare i samband med rättegången. Regeringen ansåg därför att vittnesstödsverksamhet bör inrättas vid samtliga tingsrätter och hovrätter. Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag att tillsammans med Domstolsverket medverka till att vittnesstödsverksamhet inrättas där sådan verksamhet saknas. Verksamheten skulle bedrivas på ideell basis varför uppbyggnaden av verksamheten skulle ske i samråd med Brottsofferjourernas Riksförbund och andra berörda ideella organisationer samt i nära samarbete med berörd domstol.

I Jönköping har ett försöksprojekt med vittnesstöd varit igång sedan 1999. Då startades ett projekt med samordnare för vittnesstödsverksamhet för ett helt län. Detta projekt finansierades via Domstolsverket och är nu avslutat. Eftersom man därmed inte varit med i det projekt som omfattas av propositionen får verksamheten inte tillgång till de medel från Brottsoffermyndigheten (BROM) som finns för att kunna fortsätta. Det innebär att den samordning som behövs för att få de ideella resurserna att fungera inte kommer att kunna finansieras, och hela verksamheten riskeras.

I dag kan BROM erbjuda alla brottsofferjourer som bedriver vittnesstödsverksamhet och som inte är berörda av propositionen, d.v.s. är under uppbyggnad, att ansöka om verksamhetsbidrag. Detta bidrag på 10.000 kr räcker inte till för den samordning och planering av de frivilliga insatserna som behövs. Konsekvenserna har blivit att det på orter som saknat vittnesstöd satsas medel för att bygga upp en fungerande organisation, och på orter som Jönköping med en fungerande vittnesstödsverksamhet är prognosen att den kommer att dö tvinsoten.

Stockholm den 29 september 2003

Magdalena Andersson (m)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)