Förtroendeuppdrag och arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2010/11:A273 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (S)

av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder i arbetslöshetsförsäkringens regelverk så att arbetslösa inte stängs ute från eller hindras att inneha politiska uppdrag.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra fackligt arbete utanför den egna arbetsplatsen a-kassegrundande.

Motivering

Den borgerliga regeringens hantering av arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan, med ständiga försämringar och förändringar har gjort det svårt att få en överblick över vilka regler som gäller för den försäkrade. För även om regeringen har valt att kalla a-kasseersättning för bidrag är det ersättning från en försäkring det handlar om.

Nu har det visat sig att reglerna för ersättning till arbetslösa är av ett sådant slag att arbetslösa med politiska förtroendeuppdrag, oavsett om uppdraget är på 75 procent eller enstaka dagar i månaden, måste avsäga sig uppdragen för att inte bli av med sin a-kasseersättning. Ett exempel är när en arbetslös fritidspolitiker i Örebro som utförsäkrades från a-kassan efter 90 dagar på grund av reglerna för deltidsarbetslöshet. Det politiska förtroendeuppdraget hade en tidsåtgång på ca 9 dagar/år och ansågs enligt den ansvariga a-kasse-myndigheten vara av betydande del av heltid. Enligt kommunallagen 4 kap. 11 § har förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag. Detta innebär att uppdraget inte räknas som en del av anställningen. Att en person som haft ett förtroendeuppdrag och arbetat sedan skulle tvingas avsäga sig samma uppdrag för att det helt plötsligt räknas som ett deltidsarbete är absurt.

I en väl fungerande demokrati finns det utrymme för förtroendevalda med många olika typer av erfarenhet. Naturligtvis ska vi välkomna personer att delta i demokratiska församlingar oavsett om de är arbetslösa eller jobbar, studerande, företagare, personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som uppbär annan ersättning än lön. Ju fler med olika bakgrund och erfarenhet som deltar, desto bättre blir besluten. Som arbetslöshetsförsäkringen är utformad utestänger den en stor grupp medborgare, något som inte är önskvärt. Dagens regelverk måste därför ändras så att även arbetslösa får rätt att ha politiska uppdrag utan att utförsäkras från arbetslöshetsförsäkringen.

När det gäller personer med fackligt förtroendeuppdrag anses dessa inte vara a-kassegrundande trots att man har löneavdrag från sitt jobb och istället får förlorad ersättning från sitt fackförbund motsvarande löneavdraget. Hösten 2009 lämnade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en skrivelse till regeringen där de föreslår en lagändring. Förslaget skulle innebära att fackligt arbete utanför den egna arbetsplatsen, där den förtroendevalda får ersättning för förlorad arbetsförtjänst, likställs med vanligt arbete och därmed blir a-kassegrundande. Skrivelsen har än så länge inte lett till någon förändring. Vi vill därför att arbetslöshetsförsäkringen förändras i enlighet med IAF:s förslag angående fackligt uppdrag utanför den egna arbetsplatsen.

Stockholm den 22 oktober 2010

Eva-Lena Jansson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)