Förtroendeläkares provision

Motion 1999/2000:Sf207 av Sofia Jonsson (c)

av Sofia Jonsson (c)
Den solidariska vården
Människor har olika förutsättningar och behov, och
insatserna inom vård och omsorg måste utgå från detta.
Vården och omsorgen får inte grundas på den enskildes
ekonomiska förutsättningar utan ska finansieras solidariskt.
Den enskildes önskemål måste i högre grad tillgodoses inom
vården och omsorgen och patientens makt måste stärkas.
Trygghet och kvalitet skall vara utgångspunkter inom vården. Vården skall
också grundas på medicinsk kompetens - och utövas i enlighet med veten-
skap och beprövad erfarenhet.
Se över förfarandet gällande
förtroendeläkarnas
provision
Med utgångspunkt från en solidarisk vård får det i inga
sammanhang förekomma att anställda ges provision i
förhållande till om de minskar utbetalningar inom
socialförsäkringarna. Det kan leda till orättfärdiga
bedömningar och minskad rättstrygghet för den enskilde.
Socialförsäkringar ska bedömas enligt strikta neutrala regler.
Detsamma gäller förtroendeläkare.
Vårt socialförsäkringssystem måste ses över och besparingar bör göras,
men att uppmuntra sparandet genom att ge Försäkringskassans förtroende-
läkare provision på sparade medel måste ifrågasättas.
Förtroendeläkarna skall på ett objektivt sätt bedöma de ärenden som blir
dem ålagda. Att då ge dem provision på besparingar kan göra att
objektiviteten åsidosätts på bekostnad av omtanken om den egna plånboken.
Utifrån detta bör en utredning göras gällande provision till förtroendeläkare.
Den som är sjuk, fysiskt eller psykiskt funktionshindrad, måste ha rätt att
få sitt ärende bedömt på ett objektivt och riktigt sätt.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att en utredning görs gällande provision till
förtroendeläkarna.

Stockholm den 21 september 1999
Sofia Jonsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)