Förtidspensionen och flyktingar

Motion 1998/99:Sf263 av Barbro Hietala Nordlund (s)

av Barbro Hietala Nordlund (s)
Människor med utländsk bakgrund åtnjuter inte samma
grundläggande sociala trygghet som svenska medborgare
med svensk bakgrund.
Bestämmelsen i 5 kap. 5 § i lagen om allmän försäkring (AFL), som
infördes 1992, slår mot en av samhällets mest utsatta grupper: svårt sjuka
flyktingar som får stanna i Sverige just på grund av sjukdom.
ALF stadgar att pensionssökande måste ha en bosättningstid på tre år i
Sverige fram till pensionstillfället för att förtidspension ska utgå.
Personer som senare blir svenska medborgare är även fortsatt hänvisade
till socialbidrag för sin försörjning.
Enligt vår uppfattning krävs förändringar i den aktuella bestämmelsen och
därför bör de förhållanden som beskrivs i motionen ytterligare belysas.
Rätt till förtidspension ska gälla alla oavsett etnisk bakgrund.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av ytterligare analys av förtidspension för flyktingar.

Stockholm den 28 oktober 1998
Barbro Hietala Nordlund (s)
Bengt-Ola Ryttar (s)

Per Erik Granström (s)

Laila Bäck (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)