Förtidspension

Motion 1998/99:Sf201 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Det förekommer att intagna vid fängelser eller dömda till
rättspsykiatrisk vård under anstalts- och vårdtiden ansöker
om och beviljas förtidspension.
Självklart skall vi alla ha samma rättigheter oavsett under vilka betingelser
vi befinner oss i livet. Det måste dock starkt ifrågasättas om det är att ge en
dömd rätt chans i livet, dvs att bättra sig eller att bli botad, genom att redan
under dennes vistelse i fängelse eller sjukhus bedöma chanserna och
möjligheterna för honom eller henne att klara sig under normala förhållanden
ute i samhället. Det vittnar om en cynisk och deterministisk människosyn att
inte ge de dömda en chans att efter fängelse eller vårdtid få stå på egna ben
och försörja sig. Det visar också på att samhället har värderat sina egna
insatser som misslyckade redan på förhand. Beslut i fråga om förtidspension
bör därför inte fattas under den tid som fängelse eller vårdtid löper.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag innebärande att beslut om
förtidspension inte skall få fattas under tid som fängelsetid eller
rättspsykiatrisk vårdtid löper i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 12 oktober 1998
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)