Förstärkt revision i landets kommuner och landsting

Motion 2014/15:970 av Niklas Wykman (M)

av Niklas Wykman (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av förstärkt revision i landets kommuner och landsting.

Motivering

För att säkra kvalitet och tillgänglighet i välfärden behöver gemensamma resurser användas effektivt. Inte minst behöver rent felaktig hantering av skattemedel motverkas. Ordning och reda är avgörande för att välfärden ska kunna utvecklas. Ansvaret för skola, sjukvård och omsorg ligger huvudsakligen hos kommunerna och landstingen, men det är en nationell angelägenhet att välfärden håller hög och likvärdig kvalitet i hela landet.

 

För att verksamheten ska bli så bra som möjligt är det viktigt att skattepengarna används på effektivast möjliga sätt. Ett viktigt verktyg för att säkerställa detta är att beslut granskas på ett sakkunnigt sätt genom revision. Förstärkt revision i landets kommuner och landsting skulle förbättra förutsättningarna för en effektivt skött välfärd och motverka risker för fusk, korruption eller annan vanskötsel. Välfärden behöver omges med tydliga regler oavsett utförare.

 

Den kommunala revisionen sker ytterst av politiker vilket gör det svårt att skilja på vad som är politiska eller sakliga synpunkter, vilket i sin tur riskerar att underminera revisionen. Även om revisionen också görs av professionella revisorer så vilar det yttersta ansvaret på lekmän, vilket också kan förta kvaliteten. På statlig nivå har Riksrevisionen ett långtgående mandat för oberoende och kvalificerad granskning, varför det vore rimligt att motsvarande verktyg också används på kommunal nivå. 

 

Oberoendet och professionaliseringen av revisionen har stärkts kommunalt, bland annat har det införts krav på att de politiskt tillsatta lekmannarevisorerna ska kompletteras av sakkunniga revisorer och beslutet om ansvarsfrihet behöver motiveras av kommunfullmäktige. Detta arbete borde utvecklas så att sakkunniga revisorerna står för den huvudsakliga granskningen och även föredra revisionen inför respektive fullmäktigeförsamling.  Därför bör behovet av förstärkt revision i landets kommuner och landsting ses över.

.

Niklas Wykman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)