Förstärkt regional demokrati och utveckling i hela landet

Motion 2014/15:1315 av Per-Ingvar Johnsson och Anders Ahlgren (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Anders Ahlgren (C)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett utvecklingsarbete för att uppnå en förstärkt regional demokrati i hela Sverige, som ger grund för ett förstärkt regionalt utvecklingsansvar, regional utveckling av sjukhusvården och ansvar för kollektivtrafiken.

Motivering

Vår utgångspunkt för en förstärkt regional demokrati är att skapa en slagkraftig regional organisation med demokratisk förankring i hela Sverige. Några steg har tagits i denna utveckling bland annat genom bildandet av Region Skåne och Västra Götalandsregionen och genom att landstingen i flera län fått ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Vi vill se en fortsättning och förstärkning av denna utveckling.

 

Den för Sverige viktigaste frågan på regionalpolitiska området är, att regionerna på ett kraftfullt sätt ska bidra till den regionala utvecklingen. Därmed kan staten decentralisera det regionala ansvaret inom en rad områden som förutsättningarna för framgångsrikt företagande. Fler jobb, bra miljö, förbättringar av infrastruktur, möjligheter till utnyttjande av naturresurser, attraktivt boende, bra service och vård, goda kommunikationer, utvecklingen av universitet och högskolor samt internationellt samarbete är delar i det som regionerna själva och i samarbete med sina invånare och samhället i övrigt måste bidra med.

 

Vi vill se att fler statliga beslut på länsstyrelserna och inom myndigheter i Stockholm blir regionala beslut och att de tas inom regionerna av folkvalda politiker i stället för av statliga tjänstemän. Vi vill också avvisa de förslag till förstatligande av sjukhusvården som framförts.

 

De senaste åren har allt oftare uppmärksammats uppgifter om att sjukvården inte är likvärdig i hela landet. Vissa behandlingar, läkemedel och hjälpmedel kan bara fås i några landsting och på några sjukhus främst beroende på olika prioriteringar och ekonomiska resurser. Detta gör att en del vill se ett statligt övertagande av ansvaret för sjukhusvården. Vi ser inte ett statligt ansvar och drift av sjukhusen i Sverige som en bra lösning. Vi ser i stället att vi i Sverige, genom våra landsting och regioner, skapat en i internationell jämförelse effektiv sjukvårdsorganisation med jämförelsevis hög och jämn kvalitetsstandard och jämförelsevis rättvis tillgång till vården för invånarna.

 

Det finns alltid exempel på brister i organisation och vård, som behöver rättas till. Vi ser dock det regionala demokratiska ansvaret för sjukvården som en styrka och ett statligt övertagande av sjukhusvården, som ett hot mot utvecklingsförmågan och mot de delar av sjukvården, vilka behövs nära för att ge en rättvis geografisk tillgång till bra vård. Genom en regionreform med större och starkare regioner i Sverige ser vi möjligheter att inom sjukvården skapa bra utvecklingsmöjligheter och rättvis tillgång inom hela landet till vård och hjälpmedel av hög kvalitet.

 

Bra och effektiva kommunikationer är en viktig framgångsfaktor för framgångsrika landsting och regioner. Det vidgar arbetsmarknadsregionerna och bidrar till den regionala utveckling vi vill se.

 

 

Indelningsfrågorna har utretts av Ansvarskommittén (Mats Svegfors) och i utredningen Statens regionala förvaltning (Mats Sjöstrand). Ett nytt samlat grepp behöver tas och de regionala diskussionerna återupptas.

 

Vår utgångspunkt för en fortsättning av den regionreformering som inletts i Sverige är att skapa en effektiv regional administration och verksamhet, både för regionerna och för staten. För att nå framgång i detta är det för oss viktigt att inom regionerna geografiskt dela på de administrativa funktionerna. En regionreform och den regionala utvecklingen i hela landet skulle underlättas och påskyndas av att statliga myndigheter dessutom utlokaliserar delar av sina verksamheter från huvudstaden till landet i övrigt.

.

.

Per-Ingvar Johnsson (C)

Anders Ahlgren (C)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)