Förstärkt arbetsmiljöarbete

Motion 2020/21:2161 av Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink (båda S)

av Diana Laitinen Carlsson och Carina Ödebrink (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Arbetsmiljöverket och dess uppdrag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningskrav och specialistkunskap inom arbetsmiljöområdet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år dör människor på jobbet i Sverige. Under 2019 dog 46 människor på jobbet enligt Arbetsmiljöverkets statistik om dödsolyckor på arbetet. Ett allt mer pressat klimat på arbetsplatserna medför en risk för arbetsplatsolyckor som i värsta fall kan sluta med dödlig utgång. Varje dödsolycka är en tragedi och ett misslyckande för svensk arbets­marknad.

Arbetsplatsolyckor är samtidigt bara ett av flera arbetsmiljöproblem. Vi ser exem­pelvis att anställda inom flertalet yrken har svårt att orka arbeta tills pensionen. För den socialdemokratiskt ledda regeringen var och är förbättrad arbetsmiljö en central fråga. För ett tryggt och säkert arbetsliv krävs att regeringen tar problematiken inom arbets­livet på allvar och sätter upp ambitiösa mål för arbetsmiljön tillsammans med arbets­marknadens parter.

I arbetsmarknadsutskottets betänkande (2016/17:AU10) konstateras det att höjda anslag till Arbetsmiljöverket har en stor betydelse för att få till stånd ett effektivt arbetsmiljöarbete. Utifrån detta perspektiv är det positivt för arbetsmiljön i Sverige att den socialdemokratiskt ledda regeringen under mandatperioden 2014–2018 kraftigt ökade anslagen till Arbetsmiljöverket.

Satsningarna på Arbetsmiljöverket under förra mandatperioden var en riktnings­förändring i arbetsmiljöarbetet och gav Arbetsmiljöverket möjlighet att anställa fler inspektörer efter att myndigheten tvingats göra kraftiga nedskärningar mellan 2006 och 2014.

Arbetsmiljöverket har en viktig roll att spela för att skapa en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Men det dagliga arbetet utförs lokalt genom samverkan mellan arbets­givare och arbetstagare. På varje arbetsplats där det arbetar fem eller fler arbetstagare så ska arbetstagarna välja ett skyddsombud. Skyddsombuden har en avgörande roll som företrädare för sina arbetskamrater i frågor om den fysiska och psykiska miljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har givetvis huvudansvaret för arbetsmiljön på arbets­platsen och ska samverka med skyddsombuden och ge dem information och möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. I Arbetsmiljölagen finns krav på utbildning för skyddsombud men samma krav ställs inte på arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. För att det förebyggande och lokala arbetsmiljöarbetet ska fungera så väl som möjligt borde liknande krav på utbildning ställas på arbetsgivaren som på skydds­ombuden. För dessa utbildningar bör både för skyddsombud och för arbetsgivare införas krav på innehåll och kontinuerlig uppdatering.

Styrkan i det lokala och regionala arbetsmiljöarbetet är att de som utför uppdragen har specialkunskap inom sina branscher. Något som många gånger upplevs brista när arbetsmiljöverket och/eller polis ska involveras, vid en allvarlig olycka eller misstänkt arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöverkets branschkunskap behöver öka för att öka effek­tiviteten och kunna göra mer rättvisande bedömningar. Inom polis och rättsväsendet behöver vi fler specialister som har en större kunskap för att även här skapa en bättre och mer effektiv process i utredningsarbetet.

Samverkan är avgörande i det lokala arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverkets tjänstemän bör också ha krav på sig att samverka med och ge rekommendationer till både skyddsombud och arbetsgivare. Den specifika kunskap som exempelvis skydds­ombuden har om ”sina” arbetsplatser kan hjälpa Arbetsmiljöverket i sina bedömningar. Arbetsmiljöverket bör även ha i uppdrag att ge arbetsgivare som efterfrågar det hjälp att skapa en bättre arbetsmiljö, speciellt i samband med inspektioner.

Varje år inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser runt om i Sverige för att synliggöra arbetsförhållandena och uppmärksamma risker för skador orsakade av arbetsmiljö – ett arbete som är viktigt för att människor inte ska skadas eller slitas ut i förtid på jobbet. De inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför fyller ett dubbelt syfte. För det första möjliggör fler inspektioner ett ökat förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna och stärker medvetenheten kring arbetsmiljöfrågorna. För det andra innebär en inspektion krav på att arbetsgivaren ska förbättra arbetsmiljön på den arbetsplats som besöks.

För att fortsätta arbetet med att stärka arbetsmiljön är det därför viktigt att förbättra förutsättningarna för förebyggande arbete och tillsynsarbete. Därför bör man överväga att Arbetsmiljöverket får de resurser som krävs och arbetsmiljöarbetet utvecklas på alla nivåer.

 

 

Diana Laitinen Carlsson (S)

Carina Ödebrink (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)