Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förstärkt anslag till högskolorna i Växjö, Kalmar och Karlskrona-Ronneby

Motion 1990/91:Ub716 av Anders G Högmark m.fl. (m)

av Anders G Högmark m.fl. (m)
Moderata samlingspartiet har i ett antal motioner till
årets riksmöte lagt förslag om väsentligt högre anslag till
den högre utbildningen och forskningen. Dessa förslag
avspeglar en inställning hos moderata samlingspartiet att
just högre utbildning och forskning är centrala frågor då det
gäller vår förmåga att konkurrera i ett internationellt
perspektiv. Detta gäller inte bara i ett rent materiellt
hänseende utan har lika stor aktualitet då det gäller det
vetenskapliga och kulturella samarbetet och utbytet
länderna emellan. Det utökade Europasamarbetet innebär
stora utmaningar och möjligheter just för ett litet land som
Sverige.
Ett väsentligt drag som återkommer i flera av moderata
samlingspartiets motioner om den högre utbildningen är
kvalitet och självständighet för de högre lärosäterna.
Moderata samlingspartiet har vid många tillfällen riktat
kritik mot den stelhet som ligger i det hårt reglerade
linjesystemet inom den högre utbildningen. Detta system
rimmar illa med de tankar och idéer som vi för fram om fria
och självständiga universitet och högskolor.
Universiteten och högskolorna har inom ramen för
anslag D10, Lokala och individuella linjer och fristående
kurser, möjlighet att mer självständigt och utifrån egen
kompetens forma olika typer av fristående kurser och därtill
hörande forskning.
Det är naturligt att moderata samlingspartiet vill se detta
anslag väsentligt utökat. Ett utökat sådant anslag ger de
olika lärosätena vidgade möjligheter att markera och
utmejsla sin speciella kompetensprofil.
Sammantaget föreslår moderata samlingspartiet en
utökning av anslaget D10 med totalt 390 miljoner kr.
Inom ramen för ett samarbete mellan högskolorna i
Växjö, Kalmar och Karlskrona--Ronneby sker i dag en
målmedveten kompetensuppbyggnad vid ett antal
institutioner. Arbetet präglas av kvalitetstänkande och allt
högre grad av internationalisering med sikte inte minst på
samarbete med andra lärosäten ute i Europa. En
förstärkning av anslaget för lokala och individuella linjer
samt fristående kurser skulle väsentligt förbättra dessa
högskolors möjlighet att med kvalitets- och
internationaliseringsbegreppet i förgrunden utveckla denna
profil.
Inom ramen för ett totalt förhöjt anslag om 390 miljoner
kr. anser vi att 18 miljoner kr. bör tilldelas högskolorna i
Växjö, Kalmar, Karlskrona--Ronneby för att möjliggöra
vidareutveckling av detta arbete. Vid den interna
fördelningen av denna summa är det angeläget att
lärarutbildningens ämnesinriktade fortbildning prioriteras.
Vidare är det angeläget att resurserna för de
samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområdena
ges ökade resurser, liksom den tekniska utbildningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att ur ett förhöjt s.k. LIF-anslag (D
10) om totalt 1129,8 milj.kr. tilldela högskolorna i
Växjö, Kalmar och Karlskrona--Ronneby 18 milj.kr. utöver
regeringens förslag.

Stockholm den 25 januari 1991

Anders G Högmark (m)

Bertil Danielsson (m)

Karl-Gösta Svenson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)