Försöksverksamheten med allemansradio

Motion 1981/82:570 Iris Mårtensson och Johan Olsson

Iris Mårtensson och Johan Olsson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

13

Motion

1981/82:570

Iris Mårtensson och Johan Olsson
Försöksverksamheten med allemansradio

Riksdagens beställning av försöksverksamhet med allemansradio har visat
sig vara en positiv åtgärd som rönt stort intresse. Föreningar och organisationer
har givits reella möjligheter att utan kostnad via allemansradion
framföra sitt budskap, vilket vidgat medlemmarnas intresse för organisationernas
verksamhet.

Eftersom kostnaden för allemansradio tas av licensavgiften och alltså inte
behöver betalas av enskilda utan av alla gemensamt, har även mindre
organisationer möjlighet att utnyttja verksamheten. En demokratisk rättighet
med möjlighet till yttrandefrihet och fördjupad demokrati för alla.

Under första halvåret av försöksverksamheten med allemansradion i
Ljusdal gjordes nära 400 program av enskilda och organisationer. Att
verksamheten varit uppskattad visar lyssnarstatistiken. Regelbundna lyssnare
under denna tid var 38 %, en siffra som bör jämföras med närradions
lyssnarskara som uppgick till 15 % under samma tid.

Några av de politiska och föreningsbundna företrädarna i Ljusdals
kommun som kunnat följa försöksverksamheten har uttalat sig i helt positiv
riktning.

Studieförbundet Vuxenskolan uttalade vid sitt årsmöte med avdelningarna
för Västra Hälsingland "sitt fulla stöd för allemansradion”.

För glesbygdens befolkning har allemansradion många fördelar, bl. a. att
den når ut till alla kommuninvånarna.

Sändningen från allemansradion i Ljusdal går över P4-sändaren som också
sänder P3.

Med de positiva erfarenheter som vunnits av pågående försöksverksamhet
med allemansradio är det enligt vår mening angeläget att snarast förstärka
och utveckla verksamheten.

En angelägenhet som ger enskilda och organisationer möjlighet att själva
göra program för etermedia utan kostnad. Det är en bra väg att aktivera
medborgarna och förbättra kommunikationerna inom organisations- och
föreningslivet.

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som
anförts i motionen om en förstärkning och utveckling av
allemansradion.

Stockholm den 21 januari 1982

IRIS MÅRTENSSON (s) JOHAN A. OLSSON (c)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.