Försök med inköpsbegränsning av alkohol

Motion 1988/89:So284 av Ingrid Ronne-B jörkqvist och Erling Bager

av Ingrid Ronne-B jörkqvist och Erling Bager
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So284

av Ingrid Ronne-B jörkqvist och Erling Bager
(båda fp)

Försök med inköpsbegränsning av alkohol

I ett riksupprop för inköpsbegränsning av alkohol presenteras skrämmande
och välgrundade fakta angående medicinska och sociala skador orsakade av
alkoholbruk:

Cirka 6 000 människor dör varje år av alkoholskador i Sverige.

300 000— 500 000 personer i Sverige missbrukar alkohol.

Cirka 100 000 barn lever i missbrukarhem.

- Omkring 1 miljon människor i Sverige lider direkt (missbrukarna) eller
indirekt (de anhöriga) av alkoholmissbruket.

Cirka 75 % av all misshandel (speciellt kvinnomisshandel) utförs av
alkoholberusade personer.

- Cirka 20 % av akutsjukvårdens platser utnyttjas för vård av personer
med alkoholbetingade sjukdomar.

Cirka 40 % av patienterna på de psykiatriska sjukhusen har alkoholberoende
sjukdom.

- Cirka 60 miljarder kronor är samhällets sammanlagda nettokostnad för
alkoholmissbruket under ett år.

Uppropet hade i september 1987 fått stöd av 200 professorer i medicin, 6 000
läkare, 1 800 poliser, 200 000 personer bland allmänheten, av Sveriges
Sjuksköterskeförbund, av 5 av nykterhetsrörelsens förbund och 6 kristna
samfund.

Försäljningen av alkohol (per person) i Sverige fördubblades från 1955 till
1976. Därefter skedde en minskning av alkoholförsäljningen med ca 20 %
fram till 1981. Dödsfallstalen minskade under samma tid ca 10 %. Främsta
orsaken till minskningen är sannolikt att mellanölet togs bort.

Både svenska och internationella erfarenheter av alkoholrestriktioner
talar för att det är en effektiv väg att få en avsevärd minskning av
alkoholskadorna.

Framför allt kan man förvänta sig en avgörande påverkan på ett av våra
huvudproblem, berusningsdrickandet, offentligt och i hemmen. Mest påtaglig
borde förändringen bli av ungdomsdrickandet, ”gängsupandet” i 15-20årsåldern.
I de åldrarna kommer man knappast att få tag i alkohol att berusa
sig på. En inköpsbegränsning skulle också med all säkerhet motverka den
dagliga högkonsumtion, som är typisk för den kontinentala alkoholismen - i
Sverige ofta kallas ”dold alkoholism”.

Sedan 1981 har både alkoholförsäljning och skador genom alkoholmissbruk
stått stilla på en oacceptabelt hög nivå trots stora satsningar på

information, vård och rehabilitering. Sedan 1985 har vi t.o.m. fått en ökande
totalkonsumtion. Detta stämmer illa med WHO-målet, som Sverige anslöt
sig till 1984, att minska alkoholkonsumtionen med 25 % till år 2000.

För att få en radikal minskning av alkoholmissbrukets skador föreslår vi
därför ett 3-årigt vetenskapligt planerat och genomfört försök med inköpsbegränsning
av alkohol.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om ett 3-årigt försök med inköpsbegränsning av
alkohol.

Stockholm den 24 januari 1989

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp) Erling Bager (fp)

Mot. 1988/89
So284

6

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)