Förslag till lag om hushållning med naturresurser m. m. (prop. 1985/86:3)

Motion 1985/86:87 Karin Israelsson

Karin Israelsson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1985/86:87

Karin Israelsson

Förslag till lag om hushållning med naturresurser m. m.
(prop. 1985/86:3)

Planerade utbyggnader av våra älvar för att tillvarata energi skapar stor oro
hos många människor. Det finns en mångfald av skäl till denna oro. Jag skall
bara nämna några. Vattenregleringen medför att dämningen av vatten täcker
stora ytor. Landskapsbilden förstörs helt och hållet. Vintertid bildas ofta
dimmor som orsakar väderleksförändringar. Eventuell bebyggelse i dessa
områden får evakueras och de som tidigare bott där måste flytta. Natursköna
områden, som i dag iordningställs så att de gynnar turism och rekreation
kommer att förstöras. Det alltmer ökade behovet av tillgång till orörd natur,
som storstads- och tätortsbor upplever, känns hotat genom dessa kraftverksutbyggnader.

För de människor som bor och har sin utkomst i närheten av älvsträckorna
känns det som ett hot att denna naturtillgång skall tas ifrån dem. Detta måste
också vägas mot den energi som utvinns vid en eventuell utbyggnad.
Skadorna kan inte få bli av sådan storleksordning, som skulle bli fallet i
Råneå älv med det relativt låga energiuttag en utbyggnad skulle medföra.

När det gäller utbyggnaden av Klippen i Storumans kommun, har
vattenregleringsmedel använts för att bygga upp ett turist- och rekreationsområde
omkring denna älvsträcka. Det verkar då ur denna synpunkt
märkligt att i ett område med stora bevarandeintressen i form av Vindelfjällens
naturskyddsområde tillåta en vattenreglering. Underlaget för den
turistiska verksamheten dras genom detta undan.

Med stöd av det anförda hemställer jag

att riksdagen beslutar att NRL 3 kap. 6 § skall kompletteras med
Råneå älv och Klippen i Umeälven så att de ej kan prövas för
utbyggnad.

Stockholm den 25 oktober 1985
Karin Israelsson (c)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.