Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förskollärarutbildning för barnskötare

Motion 1990/91:Ub608 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)
I Sjuhäradsbygden finns ett stort antal barnskötare som
önskar fortsätta sin utbildning till förskollärare. Detta
skulle de kunna göra genom att gå den förkortade
varianten, 50 poäng, av förskollärarutbildningen. Att det
finns ett stort intresse även från kommunerna
dokumenteras av att flera kommuner vid upprepade
tillfällen har önskat köpa sådan utbildning som
uppdragsutbildning. Eftersom denna utbildning finns som
allmän utbildningslinje har högskolan i Borås dock tvingats
säga nej.
Socialcheferna i Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och
Ulricehamns kommuner har i skrivelser till
utbildningsdepartementet och UHÄ framhållit vikten av att
en 50-poängsutbildning för barnskötare lokaliseras till
Borås. Ett skäl, bland många, för vikten av att utbildningen
lokaliseras till Borås är, framhöll socialcheferna, att de
redan yrkesverksamma barnskötarna oftast är bundna till
sina respektive hemorter. De har därför oftast inte
möjlighet att fullfölja utbildningen om den inte finns relativt
nära.
Vid högskolan i Borås finns god tillgång till kompetent
personal och undervisningslokaler, vilket gör det möjligt för
högskolan att arrangera denna utbildning.
Av proposition 1990/91:100, bilaga 10
utbildningsdepartementet framgår att av det totala antalet
platser för förskollärarutbildning föreslås att UHÄ skall
fördela 120 platser. Enligt vår mening bör 30 platser för 50-
poängsvarianten placeras vid högskolan i Borås. Förslaget
innebär att ingen förändring av totalramen är nödvändig
och att ingen annan ort drabbas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att av de 120 platser för
förskollärarutbildning som UHÄ enligt förslaget har att
fördela 30 platser för 50-poängsvarianten placeras vid
högskolan i Borås.

Stockholm den 24 januari 1991

Arne Kjörnsberg (s)

Lahja Exner (s)

Berndt Ekholm (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)