Förskoleklassen bör ingå i grundskolan

Motion 2017/18:2938 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskoleklassen bör ingå i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I regeringens proposition Skolstart vid sex års ålder (prop. 2017/18:9) föreslås att skolplikten ska inträda på höstterminen det år barnet fyller sex år. Denna lagändring skulle innebära att skolplikten då förlängs till tio år i jämförelse mot dagens nio år. I propositionen föreslås att ändringen ska träda i kraft höstterminen 2018.

I många länder inträder skolplikten vid sex års ålder och i en del länder även vid fem års ålder. En mycket stor andel, över 85 procent, går redan i dag i förskoleklass, som nu föreslås bli en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Verksamheten ser dock olika ut i kommunerna. Det är viktigt att förskoleklassen bedrivs på likartat sätt i hela landet och att krav finns på behöriga lärare.

I förskoleklassen betonas leken, som ett pedagogiskt arbetssätt. Detta är viktigt, eftersom lek är en dokumenterat bra inlärningsmetod. Förskollärare kan även fortsättningsvis, tillsammans med behöriga lärare, arbeta med barnen även om förskolan skulle ingå i grundskolan.

Om förskoleklassen skulle ingå i grundskolan skulle det innebära en större garanti att verksamheten bedrivs likvärdigt i hela landet. Om lagändringen om förlängning av skolplikten och obligatorisk förskoleklass träder ikraft, bör således förskoleklassen även införas i grundskolan och inte utgöra en egen skolform.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)