Forskningsresurser till Högskolan i Jönköping

Motion 2001/02:Ub509 av Margareta Sandgren m.fl. (s)

av Margareta Sandgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökade forskningsresurser till högskolan i Jönköping.

Motivering

Högskolan i Jönköping består av Internationella handelshögskolan, Ingenjörshögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation samt från 2002 även Hälsohögskolan. Högskolan i Jönköping har ännu inget vetenskapsområde men väl sedan 1995 rätten att bedriva forskarutbildning och doktorsexamen i ett antal ämnen vid Internationella handelshögskolan (IHH). Av det långsiktiga ramavtal Högskolan i Jönköping har med staten om utbildning och forskning framgår att Högskolan skall tillföras medel för forskning och forskarutbildning vid IHH. År 2001 uppgår dessa fasta statliga forskningsresurser till 26,7 miljoner kronor och i budgetpropositionen 2002 anges som planeringsförutsättning ytterligare 3 miljoner kronor för 2003. För övriga högskolor inom Högskolan i Jönköping erhålles inga fasta forskningsresurser. Detta förmodligen på grund av att Högskolan i Jönköping inte tilldelats något vetenskapsområde.

Högskolan i Jönköping har utvecklats positivt och fått ett antal goda omdömen för sin utbildningskvalitet, vilket också lett till ett högt antal sökande till utbildningarna. Därutöver har Högskolan en bred samverkan med det omgivande samhället, såväl med den offentliga verksamheten som med det privata näringslivet i länet. Som exempel kan nämnas fadderföretagsverksamheten med inte mindre än 500 företag, lärocentrum i varje kommun och decentraliserad högskoleutbildning. Vidare har Högskolan ett väl utvecklat internationellt utbyte vad gäller studenter, lärare och forskare.

I budgetpropositionen anförs att forskarutbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för att Sverige skall befästa och utveckla sin ställning som framgångsrik kunskapsnation och att inom det svenska näringslivet ökar efterfrågan på forskarutbildade. De nya företagen som växer fram är ofta kunskaps­intensiva och kräver inte sällan stora forskningsinsatser, men även inom offentlig förvaltning finns ett ökat behov av specialutbildade och forskningskompetenta personer. Inte bara de nya företagen torde kräva forskningsinsatser utan också redan verksamma företag som för att kunna fortleva kräver ökade forskningsinsatser. Jönköpings län är präglat av sina många små och medelstora företag som framdeles för sin utveckling sannolikt kommer att öka efterfrågan på forskningsinsatser.

Tillgång till forskarutbildning torde också vara en betydande faktor när framtidens studenter söker högskoleutbildning, varför Högskolan i Jönköping borde ges ökade forskningsresurser framöver.

Stockholm den 3 oktober 2001

Margareta Sandgren (s)

Åke Gustavsson (s)

Martin Nilsson (s)

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)