Forskningsavdraget och små och medelstora företag

Motion 2021/22:3933 av Per Schöldberg och Linda Modig (båda C)

av Per Schöldberg och Linda Modig (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att forskningsavdragets utformning bättre ska anpassas till små och medelstora företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 2014 kan arbetsgivare göra avdrag från arbetsgivaravgifter med 10 procent av avgiftsunderlaget (lön och annan avgiftspliktig ersättning) för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU). Möjligheten finns för såväl svenska som utländska företag som betalar svenska arbetsgivaravgifter. Från och med 2020 trädde nya regler i kraft kring hur avdraget beräknas.

För att klara svensk ekonomisk konkurrenskraft och omställningen i en mer klimatvänlig riktning behövs nya innovativa tjänster och produkter. Sverige vill vara en framstående forsknings- och utvecklingsnation. Sinnrika idéer och framtidslösningar skapas ofta i små innovativa företag som vågar pröva nytt. Små företag agerar ofta inte ensamma, utan finns i ett sammanhang, ett nätverk av relationer, lokalt, nationellt, globalt och när framgångar blir verklighet, växer bolagen. Stora globala företag har alla en gång varit småföretag. För att stimulera företags forsknings- och utvecklingskraft är Forskningsavdraget en bra lösning som stimulerar FoU-relaterade investeringar.

Många små företag kämpar med sin likviditet och då kommer avdragen väl till pass och det är viktigt att även små- och medelstora företag kan komma i åtnjutande av Forskningsavdraget. Det kan vara svårt att vid tillämpningen av reglerna för forskningsavdrag avgränsa kvalificerande utvecklingsarbete från icke kvalificerande utvecklingsarbete. Reglerna är alltjämt ganska nya, praxis begränsad. Vi upplever att just små- och medelstora företag särskilt har utmaningar att kunna göra avdragen. Därför finns det skäl att göra en översyn och säkerställa att Forskningsavdraget kommer både stora som små företag till del.

Per Schöldberg (C)

Linda Modig (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)