Forskningens betydelse

Motion 2004/05:Ub428 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskningens betydelse.

Motivering

Den svenska högskolan har under det senaste decenniet genomgått en rejäl expansion. Detta har varit en angelägen process för att det svenska samhället skulle kunna möta kunskapssamhällets krav.

Expansionen har framför allt gällt grundutbildningen och resulterat i att åtskilliga nya högskolor har etablerats, högskolor som naturligtvis har ett nationellt och internationellt uppdrag men som också haft och har stor regional betydelse. Blekinge Tekniska Högskola är ett utmärkt exempel på detta. Andra bra exempel är Högskolan i Jönköping, Högskola i Kalmar, Högskolan på Gotland och Växjö universitet.

Expansionen har inte i samma grad gällt forskningen även om alla högskolor i dag har egna forskningsresurser. Samtidigt vet vi forskningens stora betydelse även på dessa högskolor. Forskningen spelar stor roll för högskolans egna kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Det är viktigt att det finns forskarutbildade lärare och att studenterna redan under grundutbildningen har möjlighet att möta dessa och deras verksamhet.

Forskningen är också viktig för att högskolan ska kunna klara den tredje uppgiften, det vill säga att samverka med det omgivande samhället där man till exempel möter ett alltmer forskningsbaserat näringsliv. Detta är dessutom en av grundpelarna till att den enskilda högskolan också blir en tillväxtmotor i den egna regionen.

Forskningsorganisationen är viktig för att man också på de mindre och medelstora högskolorna ska kunna konkurrera om de statliga och andra forskningsresurser som i allt större utsträckning placeras externt. Utan en egen forskningsbas kan man heller inte söka dessa medel.

Glädjande nog finns nu ytterligare medel avsatta i den statliga budgeten för forskning de närmaste åren. Vi inser att huvuddelen av dessa medel som hittills kommer att hamna på de stora och äldre universiteten. Vi vill ändå påpeka hur viktigt det är att nya forskningsmedel också tillförs de mindre och medelstora lärosätena.

Vi utgår ifrån att regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen uppmärksammar forskningsbehovet på dessa lärosäten.

Stockholm den 5 oktober 2004

Kerstin Andersson (s)

Lilian Virgin (s)

Margareta Sandgren (s)

Krister Örnfjäder (s)

Tomas Eneroth (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)