Forskning om Web Services

Motion 2003/04:T459 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om forskning om Web Services.

Motivering

Internet City är ett nätverk som består av ca 70 företag i Växjöregionen med aktiv inriktning på IT. Nätverkets uppgift är att stärka tillväxtförutsättningarna och affärsmöjligheterna för företagen samt trygga kompetensförsörjningen och behovet av FoU-verksamhet.

InternetCity är en av huvudmännen bakom WSCC (Web Services Competence Center), som är ett nordiskt IT-kompetenskluster från akademi och näringsliv, med säte i Växjö. WSCC arbetar med kunskapsområdet Web Services, som handlar om att få IT-system att samverka bättre. Det är en nödvändig förutsättning för både offentliga e-tjänster och förbättrad konkurrenskraft i näringslivet.

Verksamheten bygger på forskning, kunskapsspridning och entreprenörskap. Huvudmän är Växjö universitet, Videum Science Park och Internet City. Näringslivspartner är bland andra Microsoft, Novell och Telia Sonera. Kommuner, länsstyrelser, statliga verk samt Svenska Kommun- och Landstingsförbunden finns bland offentliga partner till centrumet.

Det är angeläget att den verksamhet som här har beskrivits ges goda förutsättningar att utvecklas ytterligare eftersom detta är ett viktigt framtidsområde inte bara för Kronoberg utan för hela Sverige. Vi vill understryka vikten av att det blir ett prioriterat område i kommande forskningssatsningar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2003

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Tomas Eneroth (s)

Lars Wegendal (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)