Forskning om social ekonomi

Motion 2004/05:Ub468 av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

av Mariann Ytterberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om social ekonomi.

Motivering

Social ekonomi är ett relativt nytt begrepp i Sverige. I många andra europé­-
i­ska länder är begreppet redan etablerat som samlingsnamn på den sektor i samhället som bedriver ekonomisk verksamhet i demokratiska organisationer och föreningar. I en undersökning som Kooperativa institutet genomförde 2001 efter Gävlekonferensen om social ekonomi kunde man konstatera att endast ca 15 % av svenska folket visste vad begreppet står för.Det finns redan idag viss forskning men ingen heltäckande kartläggning av denna sektor i Sverige. Det finns inte heller någon kartläggning över vilken utbildning som förekommer inom området social ekonomi.

Det är framför allt på tre områden som forskning är angelägen:

  1. Villkor och förutsättningar för den sociala ekonomins organisering.

  2. Den sociala ekonomins organisationer.

  3. Den sociala ekonomins betydelse för individer och samhälle.

Forskningen kan bidra till att en bred kunskapsutveckling kring den sociala ekonomins villkor och särart kommer till stånd. Området bör avgränsas tydligt mot forskningen om den offentliga sektorn respektive forskningen om det privata näringslivet.

Svenska institutet för social ekonomi vid Mitthögskolan i Östersund knyter samman ett antal myndigheter och organisationer med ett gemensamt intresse för forskning och utveckling kring begreppet social ekonomi. Det bör övervägas om detta institut kan ges en tydligare och starkare roll beträffande statistisk belysning, forskning och kunskapsöverföring vad gäller området social ekonomi.

Stockholm den 4 oktober 2004

Mariann Ytterberg (s)

Lars Wegendal (s)

Eva Arvidsson (s)

Margareta Sandgren (s)

Johan Löfstrand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)