Forskarutbyte m.m. i Norden

Motion 1990/91:Ub690 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:U520 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ökat forskar- och studentutbyte,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ömsesidigt erkännande av
examina.

Stockholm den 24 januari 1991

Ylva Annerstedt (fp)

Elver Jonsson (fp)

Hugo Bergdahl (fp)

Bengt Westerberg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)