Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Försändelser med biologiska prover

Motion 2021/22:2842 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda statens ansvar för leveranssäkerhet vid försändelser till och från s.k. bevakningsmyndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att leveranssäkerhet av biologiska prover till och från s.k. bevakningsmyndigheter bör beaktas i totalförsvarsplaneringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En myndighet som enligt uppgift har upplevt stora problem med postgången de senaste åren är beredskapsmyndigheten SVA. För att kunna upprätthålla sin funktion som bevakningsansvarig myndighet, ingående i totalförsvaret, måste de kunna förlita sig på att deras arbete med sjukdomsövervakning fungerar dygnet runt. Då hjälper det föga att de har byggt upp sin egen interna organisation för att motsvara dessa krav, om väntade försändelser sedan inte kan levereras enligt utlovade leveransvillkor och med hög kvalitet.

Enligt SVA, som även i fredstid mottar många biologiska prover för analys, blir det allt vanligare att flera av deras kunder vänder sig till utländska laboratorier. En oacceptabel utveckling som bottnar i de osäkra och undermåliga leveransvillkor som är alternativet idag. En utveckling som dessutom kringskär den goda analysfunktion som SVA har byggt upp.

Vid behandlingen av en liknande motion under riksmötet 2020/21 poängterade TU att specifika tjänster med särskilda krav på exempelvis skyndsam leverans eller befordran av försändelser med känsligt innehåll är tilläggstjänster som inte omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten. Men med tanke på att detta kan vara försändelser som kan vara av stor betydelse för glesbygdsföretag, bevakningsansvariga myndigheter och med tanke på att Posten tidigare har kunnat hantera dessa försändelser, ställer sig vän av ordning frågan om det i klimatets namn verkligen är ett lämpligt förfarande att vi ska tvingas dubblera körningar på dessa sträckor. Men frågan måste lösas. I det har regeringen ett ansvar. Med tanke på de samhällsekonomiska konsekvenser som ovanstående hantering kan få bör frågan dessutom behandlas i Totalförsvarsplaneringen.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att statens ansvar för leveranssäkerhet vid försändelser till och från så kallade bevakningsmyndigheter med särskilt ansvar för analys av bland annat biologiska prover bör utredas samt att leveranssäkerhet av biologiska prover till/från så kallade bevakningsmyndigheter bör beaktas i Totalförsvarsplaneringen. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)