Försäkringskassans förtroendeläkare

Motion 2011/12:Sf217 av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (S)

av Eva Sonidsson och Christina Karlsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtroendeläkarnas roll och arbete.

Motivering

Försäkringskassans förtroendeläkare kritiseras ofta för felaktiga beslut och för att det inte går att överklaga deras bedömning. Detta grundar sig på att i arbetsskadeärenden är det medicinska underlaget för dåligt på grund av att den försäkrades behandlande läkare inte har tillräckliga kunskaper om den försäkrades arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Ett annat problem är att när man först beviljas sjukersättning från Försäkringskassan grundas den på en diagnos som ger rätt till livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.

Den försäkrade har ofta flera olika diagnoser och Försäkringskassan får välja vilken diagnos den vill. Trots det behöver förtroendeläkarnas roll och arbete ses över. Den uppgift de fick inledningsvis var att fungera som medicinskt sakkunniga till handläggarna på Försäkringskassan. Det har aldrig varit avsikten att de ska träffa patienterna och fungera som behandlande läkare. Deras roll är att vara medicinskt beslutsstöd till Försäkringskassans handläggare.

I dag ser vi en tendens till att de allt oftare går in i olika försäkringsärenden och uttalar sig om dem. Handläggarna på Försäkringskassan använder i ökande omfattning deras yttranden som motivering för sina beslut. Det finns anledning att se över förtroendeläkarnas funktion vid olika prövningar inom våra olika försäkringar, liksom frågan om tillsynen över förtroendeläkarna. Till detta behövs bra analyser, vilka lämpligen borde ingå i en parlamentarisk utredning om våra socialförsäkringar.

Stockholm den 23 september 2011

Eva Sonidsson (S)

Christina Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)