Fornfynden i södra Sverige

Motion 2008/09:Kr214 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
fp1094

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja Lunds universitets historiska museum i dess arbete med omhändertagande av fornfynd.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja utvecklingen av ett upplevelsecenter vid fyndplatsen Uppåkra.

Motivering

Järnåldersboplatsen i skånska Uppåkra blev grundligt undersökt 1996 och utgrävningar startade. Området är ca 40 hektar med fynd ned till två meters djup. Stora mängder föremål och spår av en kultplats har hittats. Hittills har arbetet resulterat i över 22 000 fynd och detta trots att endast en liten del av området grävts ut. Här har funnits bebyggelse från 100 f.kr. till 1000 e.kr. Arkeologerna drar slutsatsen att Uppåkra varit ett ekonomiskt, politiskt och religiöst maktcentrum och eventuellt centrum för ett sydsvenskt rike. En av de intressanta frågor som ännu väntar på svar är varför kultplats och ekonomiskt centrum flyttades från Uppåkra till Lund omkring år 1000.

Nu planeras ett upplevelsecenter i Uppåkra med museum och arkeologisk park. Ett samarbete diskuteras mellan Lunds universitets historiska museum, arkeologiska institutionen i Lund och Staffanstorps kommun.

Historiska museet i Lund har huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från Uppåkra och övriga södra Sverige. Museet har den näst största samlingen av fornfynd i Sverige efter Historiska museet i Stockholm. Av historiska skäl lyder museet under Lunds universitet och Utbildningsdepartementet. Ett enskilt universitet har alltså i praktiken ansvar för att finansiera södra Sveriges omhändertagande av fornfynd utan att få motsvarande extra resurser.

Fynden i Uppåkra påverkar vår bild av historien, och mängden fynd vid utgrävningarna tycks överträffa Birka utanför Stockholm. Ändå är de statliga centrala satsningarna på att omhänderta och visa fynden minimala.

Kulturdepartementet har enligt vår mening ett ansvar för kulturpolitik i stort, även för den del av kulturen som inte har Kulturdepartementet som huvudman. När det gäller fornfynd borde det finnas en tydlig nationell strategi som säkerställer att arkeologiska fynd från hela Sverige kan tas om hand på ett säkert sätt och även bli tillgängliga för allmänheten. Samma resurser som satsas på fornfynd i Mälardalen borde satsas på viktiga arkeologiska upptäckter i övriga Sverige. En viktig uppgift för Kulturdepartementet vore därför att se över hur arkeologisk forskning kan få liknande villkor i hela landet och hur nyupptäckta viktiga fyndplatser ska få likvärdiga förutsättningar att användas för forskning och för museiändamål.

När det gäller utgrävningarna i Uppåkra borde det vara naturligt att Kulturdepartementet tillskjuter medel så att förutsättningarna blir någorlunda jämförbara med de satsningar som gjorts på att omhänderta fynden från Birka. Därför borde Lunds universitets historiska museum få centralt stöd för sitt arbete med att omhänderta fornfynd. Det planerade upplevelsecentret i Staffanstorp borde också betraktas som en nationell angelägenhet med rätt till stöd från Kulturdepartementet. En självklar utgångspunkt för en framtida satsning är att fynden ska stanna i Skåne som en del av det regionala kulturarvet.

Stockholm den 29 september 2008

Ulf Nilsson (fp)

Christer Nylander (fp)

Allan Widman (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-29
Yrkanden (2)