Förmedling av bostäder

Motion 1992/93:Bo414 av Eva Zetterberg (v)

av Eva Zetterberg (v)
Utveckla de kommunala bostadsförmedlingarna
Kommunala bostadsförmedlingar är ett viktigt
bostadspolitiskt instrument, som skall syfta till att
tillfredsställa människors bostadsbehov på ett rättvist sätt.
En förutsättning för att bostadsförmedlingen ska kunna
fungera på ett bra sätt är att tillräckligt många lägenheter
ställs till förfogande för förmedling.
Lediga lägenheter bör i största möjliga utsträckning
förmedlas av en organisation med integritet, med möjlighet
till kontroll och insyn och utan vinstintresse. Det är bara
kommunala bostadsförmedlingar som svarar mot dessa
krav.
Kommunerna måste ha lagliga möjligheter att få tillgång
till lediga lägenheter. Kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen gör att de måste ha ett inflytande över
de bostäder som byggs.
Att bostadsförmedling är en kommunal angelägenhet
bör emellertid inte hindra olika bostadsföretag från att ha
interna bytesköer eller tillgodose dem som bosparar i sin
bostadsrättsorganisation.
Det är inte nödvändigt att alla kommuner har
bostadsförmedlingar eller att de drivs helt i kommunal regi,
men de måste stå under kommunalt överinseende och
kommunen måste ha möjlighet att påverka fördelningen av
bostäder.
För att utveckla och förbättra servicen från
bostadsförmedlingarna till både bostadssökande och
fastighetsägare kan det vara nödvändigt att förmedlingarna
ges möjlighet att ta betalt för vissa tjänster, utöver vad som
nu är tillåtet.
Förmedlingen bör emellertid i första hand
skattefinansieras och/eller betalas av fastighetsägarna.
Först i andra hand bör verksamheten finansieras med hjälp
av avgifter från bostadssökande. Viss grundservice och
registrering (''att stå i kö'') ska vara gratis för
bostadssökande och förmedlingsavgift erläggas bara för
sådana tjänster som ger resultat i form av bostad.
Riksdagen bör som sin mening ge regeringen till känna
vad i motionen anförts om förnyelse och utveckling av de
kommunala bostadsförmedlingarna.
Det behövs en förändring av lagen om kommunal
bostadsanvisningsrätt (anvisningsrättslagen) genom
införande av en generell skyldighet för fastighetsägare i de
kommuner som vill tillämpa lagen att godta de hyresgäster
som kommunen anvisar.
Vidare bör sådana förändringar genomföras som
underlättar kommunernas möjligheter att få tillgång till
lediga och nyproducerade hyres- och
bostadsrättslägenheter i enlighet med vad som sägs i denna
motion.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om förnyelse och utveckling av de
kommunala bostadsförmedlingarna,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan
ändring i lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt att
fastighetsägare måste godta de hyresgäster som anvisas,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kommunernas möjligheter att få
tillgång till lediga lägenheter.

Stockholm den 25 januari 1993

Eva Zetterberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)