Förmånsrätten

Motion 2005/06:L390 av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

av Karl Gustav Abramsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändrade förmånsrättsregler.

Motivering

Genom införandet av begränsningar i värdet på företagsinteckningar, har de mindre och medelstora företagens möjligheter att skaffa rörelsekapital, men även lånekapital till investeringar, kraftigt begränsats. De alternativ som har stått till förfogande är bland annat factoring och säkerheter i form av personliga borgensåtaganden och inteckningar i privata fastigheter. Nyföretagandet och tillväxt i befintliga företag har begränsats i stor utsträckning genom den aktuella reformen. Det ska då ses mot bakgrund av att dessa företag sysselsätter mer än 50 % av landets sysselsatta. Reformen kan därför sägas aktivt motverka samhällets ambitioner att stimulera nyföretagande och tillväxt i befintliga företag. De goda syftena med reformen, som givetvis också innehöll andra viktiga inslag, har kraftigt motverkats genom de förändrade förmånsrättsreglerna.

Då nackdelarna nu är kända och dessutom genom den utvärdering som ITPS – Institutet för tillväxtpolitiska studier – bekräftat bör omedelbara åtgärder vidtas. Samhället kan inte stillatigande åse hur förutsättningarna för nyföretagande och tillväxt i befintliga företag så kraftigt försämras utan att reagera. Statliga, kompensatoriska åtgärder i form av exempelvis statliga kreditgarantier, utökat åtagande i avseende på lånekapital eller andra liknande åtgärder, kan aldrig eliminera de skadliga inslag som förmånsrättsreformen redan har inneburit och som kommer att bestå.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en ändring av förmånsrättsreglerna.

Stockholm den 5 oktober 2005

Karl Gustav Abramsson (s)

Hans Stenberg (s)

Per Erik Granström (s)

Gunnar Sandberg (s)

Carin Lundberg (s)

Jarl Lander (s)

Karin Åström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)