Förlossningsvården m.m.

Motion 1988/89:So517 av Anita Stenberg och Anna Horn af Rantzien

av Anita Stenberg och Anna Horn af Rantzien
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So517

av Anita Stenberg och Anna Horn af Rantzien
(båda mp)

Förlossningsvården m.m.

Tillgång till vård på landsbygden.

Det är svårt att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens stolta definition om att
”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en god vård på lika
villkor för hela befolkningen” när vikariesituationen på våra vårdcentraler
är bristfällig. I t.ex. Gäddede fick en patient upprepa sin sjukdomshistoria
48 gånger under ett år därför att det var olika läkare vid nästan varje sjukbesök.

Vi vill därför att läkarutbildningen i Umeå utökas med 20 platser utan att
motsvarande utbildningsplatser dras in som planerat i Malmö — Lund.

Den centralisering av förlossningsvården som påbörjats och som drabbar
landsbygden strider även den mot hälso- och sjukvårdslagens intentioner.
Vi anser att de små förlossningsenheterna skall få vara kvar. Vårdplatser
skall finnas inom rimligt avstånd var man än bor i landet, så att släktingar
och vänner har möjlighet att ofta besöka den sjuke. Ensamheten i den
främmande miljön blir då inte så svår.

Ett försök inom landsbygdens åldringsvård har gjorts i Borgholms kommun.
Där prövades flyttbara pensionärsbostäder. De ställdes upp på gården
eller tomten hos någon anförvant till den som hjälpligt kunde klara sig
själv, men som ändå behövde viss tillsyn. När den mobila bostaden inte
längre behövdes, flyttades den till någon annan behövande.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

[att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att läkarutbildningen
i Umeå bör utökas med 20 nya tjänster utan att därför
övrig läkarutbildning minskas1,]

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att landstingen
bör värna om de små enheterna inom förlossningsvården,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att vårdplatser
bör finnas inom rimligt avstånd var man än bor i landet,

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att tidigare
försök med mobila pensionärsbostäder bör utvärderas och eventuellt
utvidgas.

Stockholm den 24 januari 1989

Anita Stenberg (mp) Anna Horn af Rantzien (mp)

Mot. 1988/89
So517

1 1988/89:Ub713

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)