Förlängd föräldraförsäkring och utökad pappamånad

Motion 1999/2000:Sf265 av Birger Schlaug m.fl. (mp)

av Birger Schlaug m.fl. (mp)
Inledning
Miljöpartiet har under lång tid drivit att föräldraförsäkringen
skall utökas och att den s.k. pappamånaden skall förlängas
till tre månader. Idag är föräldraförsäkringen 450 dagar, och
30 dagar är knutna direkt till pappan som den s.k.
pappamånaden. I de allra flesta familjer tar kvinnan ut
merparten av föräldraförsäkringen även om pappornas del
sakta ökar. Under perioden 1998-1999 tog männen ut ca 7 %
fler dagar än 1997-1998. Totalt tog papporna ut 10,7 % av
dagarna och det är bara 32 % av männen som
överhuvudtaget tar ut dagar från föräldraförsäkringen. Visst
går det framåt, men det går alltför sakta. Vi vill förändra
detta dels ur jämställdhetsperspektiv, dels ur ett
barnperspektiv.
Ojämställt hemma
Idag tillbringar mamman ensam 47 timmar per vecka med
barnen när de är små. Pappan däremot endast 18 timmar. För
att i viss mån bryta mönstret, som idag är till alla parters
(barnets, kvinnans och mannens) nackdel, vill vi att
ytterligare en del av föräldraförsäkringen kvoteras mellan
föräldrarna i de fall där barnet har två föräldrar som
vårdnadshavare. Idag har vi en pappamånad - vi vill utöka
den till tre månader.
Det är fortfarande kvinnan som traditionellt sett har huvudansvaret inom
hemmets sfär. Med andra ord är det hon som ser till att det löpande
hemarbetet blir samordnat och utfört. Det är också i regel hon som har mest
kontakt med barnen. Sveriges kvinnor är alltså i hög utsträckning
dubbelarbetande, med både lönearbete och hemarbete. Att män inte har, eller
tar, eller får, lika stort ansvar som kvinnor när det gäller hem och barn beror
naturligtvis inte på att män på något sätt skulle vara mindre lämpade än
kvinnor att utföra dessa uppgifter.
Könsroller
Könsrollerna har blivit uppluckrade. Det är inte på samma
sätt som tidigare på förhand givet vem som ska göra vad
hemma. På ett allmänt plan finns idag ett starkt stöd för
uppfattningen att båda makarna eller samborna ska dela på
ansvaret för hushållsarbetet. När det gäller synen på
föräldrarollen är det annorlunda. Här vägleds handlingarna i
hög grad av könsnormer. I synnerhet gäller detta
förväntningar knutna till moderskapet. Medan en man kan
vara pappa på flera kulturellt accepterade sätt - han kan välja
att ta en aktiv del i barnens uppväxt eller att satsa helhjärtat
på sitt yrkesliv och karriär - förväntas en kvinna alltid sätta
barnet i främsta rummet när hon blir mamma. Man kan säga
att föreställningen om vad som är en "bra mamma" är
betydligt entydigare än den om en "bra pappa".
Enligt Kvinnomaktsutredningens undersökning delar kvinnor och män
med en jämställd inställning i större utsträckning på föräldraledigheten än de
med ambivalenta och traditionella synsätt.
Barnen
För barnen är det självklart olyckligt när de saknar en pappa
som tar aktiv del i deras uppväxt. Det är synnerligen viktigt
att barn får tillgång till positiva manliga förebilder. Det är
värdefullt för barnet och det är värdefullt för pappan, som
med all sannolikhet uppnår en högre livskvalitet genom ett
aktivt faderskap. Det viktigaste för barn är att ha tillgång till
föräldrarnas tid och uppmärksamhet. Att bli bekräftade.
Kortare arbetsdag är utifrån denna synpunkt en viktig
reform, möjlighet till längre föräldraledighet är en annan.
Miljöpartiet strävar efter att båda förändringarna genomförs.
Barnomsorgen är ofta den första kontakten med den stora
världen utanför familjen som barnet möter, då är det viktigt
också för en väl fungerande barnomsorg att barnet fått en
stabilitet och trygghet med sig hemifrån. Små barn behöver
få växa upp i trygga miljöer i lugn och ro med en dygnsrytm
som passar deras behov. Med utgångspunkt i barnets
utveckling är det en fördel om föräldraledigheten kan
förlängas.
Kvinnan och
arbetsmarknaden
En utökad kvotering skulle inte bara medföra att mannen
fick en bättre kontakt med barnen, utan även att kvinnan fick
en bättre ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren skulle
inte, som idag, kunna utgå från att det är kvinnan som är
hemma med barnen och därför diskriminera henne vid
anställningar och löneförhandlingar. Med vårt förslag blir det
tydligare att även mannen får barn och därmed tar ansvar för
deras uppväxt.
Miljöpartiets förslag
Idag finns det en pappamånad. Det innebär att 30 av de totalt
450 dagar som föräldraförsäkringen omfattar tillhör pappan
utan att diskussion uppstår. Detta anser vi vara ett steg på
vägen. Men vi anser inte att det är tillräckligt. Vår
målsättning är därför att utöka pappaledigheten till tre
månader. Detta bör helst göras i samband med att man
utökar hela föräldraförsäkringen. Det är viktigt för barnen att
de kan tillbringa sina första år tillsammans med båda sina
föräldrar. Miljöpartiet vill därför att regeringen låter utreda
hur en förlängning till tre månaders pappaledighet skulle
påverkas ur såväl ett barnperspektiv som ett
jämställdhetsperspektiv.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att utreda konsekvenserna av en förlängd
pappaledighet för barnen och jämställdheten.

Stockholm den 3 oktober 1999
Birger Schlaug (mp)
Barbro Feltzing (mp)
Thomas Julin (mp)
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Kia Andreasson (mp)
Matz Hammarström (mp)
Gunnar Goude (mp)
Helena Hillar Rosenqvist (mp)
Mikael Johansson (mp)
Per Lager (mp)
Ewa Larsson (mp)
Gudrun Lindvall (mp)
Yvonne Ruwaida (mp)
Ingegerd Saarinen (mp)
Marianne Samuelsson (mp)
Lars Ångström (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)