Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Förläggning av en juristlinje till universitetet i Umeå

Motion 1989/90:Ub539 av Britta Bjelle (fp)

av Britta Bjelle (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90: Ub539

av Britta Bjelle (fp)

Förläggning av en juristlinje till
universitetet i Umeå

Rättsväsendet i norra Sverige har under en följd av år haft mycket stora svårigheter
att rekrytera jurister till lediga befattningar. Både åklagar- och domstolsväsendet
samt polismyndigheten har ett dokumenterat behov av personal
till sina vakanta tjänster. Enda möjligheten att på sikt avhjälpa denna
brist är att utöka utbildningskapaciteten i norra Sverige. Entydiga erfarenheter
utvisar att bristen på läkare, bibliotekarier, präster, civilingenjörer och
andra kvalificerade befattningshavare i norra Sverige endast kan avhjälpas
genom att utbilda arbetskraften i norra Sverige. Pä detta sätt ökar förutsättningarna
påtagligt för att klara den långsiktiga personalförsörjningen till en
rad yrkesområden.

Som framgår av budgetpropositionen (Prop 1989/90:100 Bil. 10) är regeringen
nu beredd att tillskjuta resurser (+600 000 kr.) för att möjliggöra för
de studerande på den tvååriga grundläggande rättsutbildningen och lokala
företags- och förvaltningsjuridiska påbyggnadslinjen att komplettera med
vissa fristående kurser i juridik och därmed kunna erhålla en jur.kand.-examen.
Denna insats är utan tvekan nödvändig. Man måste emellertid ifrågasätta
om denna åtgärd är tillfyllest för att långsiktigt klara personalförsörjningen
av jurister till norra Sverige.

Enligt mångas uppfattning borde detta regeringsinitiativ ha åtföljts av ett
förslag till UHÄ att framlägga förslag om att till universitetet i Umeå förlägga
en fullständig juristutbildning. I detta uppdrag bör även ingå en analys
av hur den rättsvetenskapliga institutionen vid universitetet kunde förstärkas
med forskningsresurser, så att lärarrekryteringen underlättas. Man kan i
detta sammanhang erinra om att när samma situation förelåg i Finland under
början av 1980-talet bestämde finska riksdagen att förlägga juristutbildning
till den nya högskolan i Rovaniemi.

Denna fråga bör utredas så att förslag kan föreläggas riksdagen i början av
nästa planeringsperiod, dvs. i budgetpropositionen för budgetåret 1993/94.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en juristlinje om 180 p till universitetet i Umeå.

Stockholm den 22 januari 1990

Britta Bjelle (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1990-01-25 Bordläggning: 1990-02-06 Hänvisning: 1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)