Förkorta tillståndsprocesserna

Motion 2021/22:1395 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förkorta ledtiderna för utbyggnaden av de samhällsbärande elnäten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Befolkningsökning och klimatutmaningar ställer höga krav på elnäten och nyligen trädde den nya lagen om moderna tillståndsprocesser i kraft. Det är ett steg på vägen men för att lagen på allvar ska göra skillnad måste tillståndsprocesserna för elnäten kortas ännu mer och elnätskapaciteten komma in tidigt i planeringen vid utbyggnad av bostäder och infrastruktur. Det är trångt i näten och det är något som blivit ännu tydligare under de senaste åren. Elnäten ska inte bara hantera utbyggnaden av bostäder och industri utan också framtidens fordonsflotta och nya eldrivna processer i industrin.

Precis som inom byggsektorn är tillståndsprocesser för elnätet ett hinder, inte bara för en snabbare etablering av viktig samhällsbärande infrastruktur utan också för energiomställningen. Långa ledtider gör det också svårare att uppnå de krav som idag ställs. Leveranssäkra elnät är ett måste - de är samhällets blodomlopp. Ska Sverige uppnå målet om 100 % förnybar energi till år 2040 måste elnätet både moderniseras och utvidgas.

Regeringens målsättning att korta ledtiderna för elnät är positiv, men den nya lagen når inte ända fram, det behövs fler åtgärder för att säkerställa utbyggnaden. Ett perspektiv som helt missats är beredskapsperspektivet. Sverige måste ha ett fungerande elsystem, i alla situationer. Regeringen bör också säkerställa att riksintresse för energidistribution utpekas och se över lagstiftningen för kommunala energiplaner. En uppföljning av ränteavdragsbegränsningsregeln för att säkra robusta elnät är ytterligare en punkt som regeringen tidigare aviserat. Finansieringsbehoven för elnäten är stora och ett ränteavdrag för viktig infrastruktur är en viktig åtgärd.

Åtgärderna är kritiska då de närmaste tio åren innebär investeringsbehov på 70 mdkr för SvK och 64 mdkr för regionnätsbolag EON, Ellevio, Skellefteå Kraft, Vattenfall Eldistribution, Jämtkraft.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)