Företagshälsovård

Motion 2012/13:A335 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (S)

av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om företagshälsovård.

Motivering

Den ohälsosituation vi har idag har delvis sin grund i brister på våra arbetsplatser. Alltför mycket mänskligt lidande kommer från dåliga arbetsmiljöer. Alltför många lyfts ur sjukförsäkringen utan att få något som helst stöd för sin rehabilitering tillbaka till arbete.

Det finns inga enkla lösningar på att vända den här utvecklingen utan det behövs en rad olika åtgärder. Vi vill peka på en insats som vi tror är mycket viktig.

Företagshälsovården är en viktig resurs, inte minst i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Idag säger arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetaren inte utsätts för ohälsa och olycksfall. En arbetsgivare ska svara för att den företagshälsovård som bedöms nödvändig av arbetsförhållandena finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktion och hälsa. Idag har vi en företagshälsovård som inte enligt lagstiftningen är obligatorisk.

De senaste årens undersökningar av orsaken till sjukfrånvaro visar att mycket har sin grund i förhållandena på arbetsplatserna och då framförallt inom LO-området. Under samma tid har resurserna inom företagshälsovården minskat. Vi har också alltför många dödsolyckor på våra arbetsplatser. Här måste det förebyggande arbetet förstärkas.

Alltför många människor är idag sjukfrånvarande och många dessutom under alltför långa tider. Oavsett av vilken orsak människor är sjukskrivna är det ändå så att de allra flesta kan återgå till sin ordinarie arbetsplats. Vi tror därför att en bra företagshälsovård utgör en mycket viktig resurs i detta sammanhang. Tillgång till en bra företagshälsovård med god kvalitet och med en inriktning mot ett förebyggande arbete måste på sikt bli en rättighet för alla anställda. Man kan inte nog betona vikten av det förebyggande arbetet så att människor inte ska behöva drabbas av olika sjukdomar. Vi anser att det är hög tid att ta sig an denna viktiga uppgift att återuppbygga en bra kvalitetssäkrad företagshälsovård som baseras på kollektivavtal. Det bör också övervägas om inte företagshälsovården ska vara lagstadgad så att den omfattar alla anställda.

Stockholm den 3 oktober 2012

Kurt Kvarnström (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)