Företagshälsovård med större möjligheter

Motion 2013/14:Sf370 av Anders Andersson (KD)

av Anders Andersson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur företagshälsovården kan ges en större roll i rehabilitering och arbetsförmågebedömning.

Motivering

Företagshälsovården har stora möjligheter till förebyggande och rehabiliterande insatser, vilka idag inte nyttjas på ett fullgott sätt. Företagshälsovården når ett mycket stort antal personer och genom sitt kontaktnät har de en outnyttjad potential till förebyggande insatser. Rehabiliteringskedjan möjliggör utökade förutsättningar för företagshälsovårdens insatser, vilka behövs för att förebygga och motverka olika arbetsrelaterade åkommor. Nuvarande regelverk innehåller vissa hinder och begränsningar för att företagshälsovården ska användas optimalt i rehabiliteringskedjan.

Över tid har olika förslag framförts från flera håll hur man på ett bättre sätt kan involvera företagshälsovården i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Några av förslagen har också prövats med varierande framgång. Likväl kvarstår behovet av mer insatser från företagshälsovården, som därigenom också avlastar den vanliga sjukvården.

Företagshälsovården bör utgöra en större del av rehabiliteringskedjan. Ett viktigt område är bedömning av arbetsförmåga, där man har god kunskap om olika arbetsrelaterade skador. Bedömning av arbetsförmåga är ibland ett komplext arbete, som fordrar omfattande kunskap och erfarenheter. Denna kunskap har företagshälsovården inom arbetsrelaterade områden.

Regeringen bör ges i uppdrag att utreda hur företagshälsovården kan ges en större roll i rehabilitering och arbetsförmågebedömning.

Stockholm den 4 oktober 2013

Anders Andersson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)