Företagsamt bistånd

Motion 2009/10:U278 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Företagsamt bistånd.

Motivering

Sverige står för en mycket stor biståndsverksamhet. Sett till antalet invånare är vårt bistånd kanske det mest omfattande i världen. Utvärderingar visar på en välkommen förbättring av resultat och effektivitet. Trots detta kan det konstateras att många år av biståndsverksamhet har haft mycket begränsad effekt i form av utveckling. Under senare år har biståndet utvecklats mer mot marknadsinriktat stöd, såsom ”aid for trade”, och investeringar, såsom via Swedfund. Det finns emellertid utrymme för att utöka denna del och ge klara mandat för utformningen av ett mer marknadsinriktat bistånd.

Det är en uttalad ambition att Sverige skall stödja länderna i östra Europa utanför EU. Dessa länder har drabbats hårt av finanskrisen och det är ett stort intresse inte bara ekonomiskt utan också politiskt att denna region har en stabil utveckling. Sverige bör därför öka mandatet för Swedfund och stödja EBRD, Europeiska banken för utveckling och rekonstruktion. Att utöka mandatet för Swedfund innebär också ökad samverkan med svenska företag. Ett viktigt bidrag vid denna typ av utvecklingsbistånd är att överföra god företagskultur såsom god etik och miljömedvetenhet. Det är emellertid viktigt att lönsamhetskrav upprätthålls så långt det är möjligt och effekterna på de lokala marknaderna uppmärksammas till exempel så att annan lokal verksamhet inte slås ut. Med rätt inriktning kan en ökad andel marknadsinriktat bistånd till östeuropeiska länder på ett effektivt sätt till liten kostnad ge substantiella möjligheter till utveckling.

Samma principer kan tillämpas för stöd till länder utanför Europa. I fattiga länder torde lån till investeringar vara ännu mer viktigt då tillgången på kapital är begränsad och det ofta saknas säkerheter. Mikrolån är på många håll en framgångsrik väg till att till exempel kvinnor kan starta små verksamheter som effektivt kan bidra till långsiktig försörjning på ett helt annat sätt än direkta bidrag. Även vad gäller stödet till fattiga länder bör andelen för marknadsinriktat bistånd ökas med sikte på utveckling av en hållbar lokal ekonomi.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)