Företags villkor

Motion 2015/16:2260 av Said Abdu m.fl. (FP)

av Said Abdu m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det statliga riskkapitalet behöver reformeras och effektiviseras så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka resurserna till Almi Företagspartner och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om enklare och billigare möjligheter att erbjuda anställda delägarskap och incitamentsprogram och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav på kollektivavtal inte ska införas vid offentliga upphandlingar och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på kollektivavtal för yrkesintroduktionsanställningar och tillkännager detta för regeringen.
  6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att fler offentliga aktörer respekterar gällande betalningsvillkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkpartiet Liberalerna vill att det ska löna sig att driva företag och ta risker. Växande företag betyder fler jobb och tillväxt och i förlängningen ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar vår gemensamma välfärd. Sverige ska uppmuntra entreprenörer och företagare genom ett bra företagsklimat, konkurrenskraftiga skatteregler och fungerande finansiella marknader.

Folkpartiet Liberalerna tillsammans med övriga allianspartier har drivit på för att förbättra företagsklimatet i form av sänkt bolagsskatt. RUT- och ROT-avdragen har gjort svarta jobb vita och skapat utrymme för fler företag att växa och utvecklas. Regelbördan har minskat bland annat genom avskaffad revisionsplikt för små företag och förenklade redovisningsregler. Vi gjorde det billigare att anställa.

Dessvärre kommer denna positiva utveckling stanna av med regeringens politik vilket får konsekvenser för jobb och företagande. Regeringen ökar marginalskatterna kraftigt. Skatten höjs på bensin, på ROT- och RUT-tjänster, på äldre som arbetar, på yngre som arbetar och jobbskatteavdraget trappas av. Vidare begränsar regeringen uppräkningen för den statliga inkomstskatten. Konsekvenserna av regeringens skattepolitik innebär färre jobb och försvårar för företag att starta och växa. Det syns redan när det gäller RUT-branschen som stannat av på grund av regeringens försämringar avseende RUT-avdraget.

Regeringen satsar på innovationsråd, nyindustrialiseringsstrategi och en så kallad aktiv näringspolitik. Folkpartiet Liberalerna ifrågasätter hur verkningsfulla dessa insatser kommer att vara. Vad svenska företag behöver är mindre, inte mer, inblandning av politiken och det offentliga.

Svenska företag behöver långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt näringsliv i Sverige. Det handlar om villkoren för entreprenörskap, företagande samt forskning och utveckling. Det handlar om nivåer på skatter men också förutsättningarna för en stabil och konkurrenskraftig energiförsörjning som också utmanas av regeringen. Även viktig infrastruktur såsom Bromma flygplats är avgörande för svenskt företagande.

Finansiering

Många företag anger bristande finansiering som ett stort tillväxthinder. Ett fungerande finansieringssystem för små och medelstora företag som står inför en expansion är en viktig del för att skapa goda förutsättningar för företag att växa.

Företags finansiering ska framförallt ske med privat kapital men statligt riskkapital kan behövas för att komplettera det privata kapitalet. Dessvärre fungerar inte dagens system med statligt riskkapital tillfredsställande eftersom det bland annat tränger undan det privata riskkapitalet istället för att vara marknadskompletterande. Det statliga riskkapitalet behöver därför reformeras och effektiviseras så att det i högre grad kompletterar privat riskkapital. Vi står bakom förslag om en fond-i-fond-lösning, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Vi anser att det är extra viktigt att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede.

Almi företagspartner har framgångsrikt arbetat med insatser för företag i tidiga utvecklingsskeden. Folkpartiet Liberalerna anser därför att Almis innovations- och tillväxtfinansiering bör förstärkas och att Almi därmed ska få ökade resurser för att kunna bistå fler företag i ett tidigt skede.

Personaloptioner

Ett nystartat företag har sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner men har behov av att kunna attrahera kvalificerad personal på annat sätt. För att underlätta för mindre företags rekrytering av kompetenta personer vill Folkpartiet Liberalerna göra det enklare och billigare att erbjuda anställda delägarskap och incitamentsprogram. Det handlar såväl om företagens kostnader som skattevillkoren för enskilda personer.

Krav på kollektivavtal stänger ute småföretagare

Upphandling inom offentliga sektorn omsätter varje år omkring 600 miljarder kronor. Redan idag har många små och medelstora företag svårigheter att ta del av och konkurrera om uppdragen vid offentliga upphandlingar. Detta vill regeringen ytterligare försvåra. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska komma med förslag på hur kollektivavtal ska kunna sättas upp som villkor för offentlig upphandling.

I en forskarrapport beställd av Konkurrensverket framkommer dock att krav på kollektivavtal sannolikt inte är förenliga med det upphandlingsrättsliga

regelverket. Sådana krav kan inte anses stå i proportion till föremålet för upphandlingen och riskerar också att bryta mot den negativa föreningsfriheten.

En stor majoritet av Sveriges småföretag saknar kollektivavtal. Om regeringens intentioner går igenom utesluts många småföretagare automatiskt från att kunna delta i offentliga upphandlingar.  För Folkpartiet Liberalerna är det en självklarhet att det offentliga ska underlätta för företagande och låta fri konkurrens och marknadsekonomi råda. Vi vill inte slå undan benen för små och medelstora företag som vill delta i offentliga upphandlingar och därför motsätter vi oss ett krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.

Av samma anledning vill vi se över reglerna för yrkesintroduktionsanställningar. Alliansregeringen införde yrkesintroduktionsanställningar, som innebär att unga utan erfarenhet får en anställning med lägre lön samtidigt som det ingår handledning och utbildning. Idag är dock dörren stängd för många företag som vill ge unga en chans till jobb eftersom reglerna kring yrkesintroduktionsanställningarna ställer krav på kollektivavtal. Folkpartiet Liberalerna anser därför att kravet på kollektivavtal i samband med yrkesintroduktionsanställningarna ska avskaffas

Sena betalningar

Var sjätte småföretag anger till Företagarna att offentlig sektor sällan eller aldrig betalar fakturor i tid. För ett litet företag kan uteblivna eller försenade betalningar innebära stora problem. Det är inte ovanligt att det lilla företaget får ligga ute med pengar i två månader, trots att alla dess egna kostnader och inte minst lönerna måste betalas. Sena betalningar slår avsevärt hårdare mot de små företagen och dessa företag ser sena betalningar som ett hot mot företagets överlevnad. Att offentliga aktörer brister i sina rutiner när det gäller betalningar är oacceptabelt. Regeringen bör därför vidta nödvändiga åtgärder för att fler offentliga aktörer respekterar de betalningsvillkor som gäller.

Said Abdu (FP)

Mats Persson (FP)

Erik Ullenhag (FP)

Tina Acketoft (FP)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Christer Nylander (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)