Företags uppgiftslämnande

Motion 2018/19:1019 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att de statliga myndigheterna ansluter sig till uppgiftslämnarservice och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidareutveckla uppgiftslämnarservice och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att göra det enklare och billigare att starta och driva företag är centralt i arbetet för att skapa förutsättningar för fler jobb. En viktig del i detta arbete är att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande. Idag lämnar företagen in omkring 96 miljoner blanketter årligen till omkring 90 olika myndigheter. För många företag, inte minst för små och medelstora företag, är detta uppgiftslämnande mycket tidskrävande och leder till betydande administrativa kostnader.

Mot denna bakgrund påbörjade alliansregeringen år 2011 ett arbete i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande. Myndigheternas uppgiftskrav kartlades inledningsvis och året efter tillsattes Uppgiftslämnarutredningen. Utredningen fick i uppdrag att ta fram förslag som innebär att uppgifter från företag till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

Utredningen presenterade i betänkandet Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (SOU 2013:80) ett förslag i linje med detta uppdrag. Efter att utredningen hade överlämnat nämnt betänkande gav regeringen också utredningen i uppdrag att gå vidare med sina förslag och omsätta dem i praktiken.

Utredningen har sedan dess, tillsammans med några av de mest berörda myndigheterna, tagit flera steg för att förverkliga sitt förslag på system där en ny funktionalitet, Uppgiftslämnarservice, på webbplatsen verksamt.se införs. Uppgiftslämnarservice syftar till att fylla funktionen som mottagningspunkt för företagens uppgiftslämnande.

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag. Totalt innehåller verksamt.se information från fler än 45 myndigheter. Tjänsten är ett steg i rätt riktning och har underlättat för många nya företagare, speciellt inom restaurang- och besöksnäring.

För att den potentiella nyttan med Uppgiftslämnarservice ska uppnås krävs dock att myndigheterna ansluter sig till systemet. Om inte myndigheterna gör detta faller själva idén med systemet. Därför är det, som utredningen föreslår, rimligt att regeringen får ålägga myndigheter att ansluta sig.

Regeringen måste nu säkerställa att intentionen med etableringen av Uppgiftslämnarservice, alltså att uppgifter som lämnas från företag till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe, förverkligas. Detta innebär i praktiken att regeringen skyndsamt bör ålägga myndigheterna att ansluta sig till Uppgiftslämnarservice om de inte så snart det är möjligt ansluter sig på frivillig väg. Uppgiftslämnarservice och verksamt.se bör också vidareutvecklas till att tillhandahålla verktyg som exempelvis checklistor, för fler branscher än restaurang och besöksnäring.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)