Företagares sjukpenning

Motion 1998/99:Sf240 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Sjukpenningsystemets uppbyggnad, när det gäller företagare,
är både komplicerat och svårtillgängligt. En vanlig
småföretagare kan knappast räkna ut sin egen sjukpenning
och det har visat sig att även försäkringskassan har problem
med att informera och tillämpa reglerna. Dessa regler lämnar
dessutom ett stort utrymme för försäkringskassans godtycke.
Att företagare ej kan förutse sin egen sjukersättning vid
sjukdom är en stor brist.
För att komma till rätta med denna rättsosäkerhet och för att skapa ett
bättre klimat för småföretagarna bör reglerna om sjukpenning förenklas. Det
finns inga skäl att behandla företagare olika beroende på i vilken företags-
form de har valt att driva sin verksamhet.
I dag finns skillnader mellan aktiebolag och enskild firma och handels-
bolag. Företagare som är anställda i sitt eget aktiebolag kan inte basera
sjukpenningen på en jämförelseinkomst i uppbyggnadsskedet som fallet är
om verksamheten bedrivs i handelsbolag eller som enskild firma. Det kan
också ifrågasättas om det, för företagare som driver verksamhet som enskild
firma eller i handelsbolag, verkligen är rätt att låta företagarens deklarerade
nettointäkt utgöra utgångspunkten för beräkning av sjukersättningen vid
sjukdom. En företagare måste kunna planera sitt företags ekonomi genom att
tillåta bokslutsdispositioner utan att bestraffas med en lägre sjukpenning.
Dessutom är syftet med sjukpenning att den skall ersätta förlorad inkomst
vid sjukdom och det är inte ovanligt att den verkligt förlorade inkomsten vid
sjukdom är en annan än vad som framgår av företagets nettointäkt.
När man i dag säger sig vilja uppmuntra människor att starta eget företag
bör man också se till att det finns väl fungerande och förutsebara regler om
sjukpenning för dessa företagare. Ett första steg i rätt riktning är att skapa
regler som är neutrala till företagsformen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ändring av reglerna för sjukpenning.

Stockholm den 27 oktober 1998
Marianne Andersson (c)
Inga Berggren (m)

Holger Gustafsson (kd)

Kenth Skårvik (fp)

Ola Karlsson (m)

Inger Strömbom (kd)

Kerstin Heinemann (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)