Förenkling av företagens uppgiftslämnande

Motion 2015/16:419 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör genomföra Uppgiftslämnarutredningens förslag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att de statliga myndigheterna ansluter sig till Uppgiftslämnarservice, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att göra det enklare och billigare att starta och driva företag är centralt i arbetet för att skapa förutsättningar för fler jobb. En viktig del i detta arbete är att förenkla och minska företagens uppgiftslämnande. Idag lämnar företagen in omkring 96 miljoner blanketter årligen till omkring 90 olika myndigheter. För många företag, inte minst för små- och medelstora företag, är detta uppgiftslämnande mycket tidskrävande och leder till betydande administrativa kostnader.

Mot denna bakgrund påbörjade alliansregeringen år 2011 ett arbete i syfte att förenkla företagens uppgiftslämnande. Myndigheternas uppgiftskrav kartlades inledningsvis och året efter tillsattes Uppgiftslämnarutredningen. Utredningen fick i uppdrag att ta fram förslag som innebär att uppgifter från företag till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.

Utredningen presenterade i betänkandet ”Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen” (SOU 2013:80) ett förslag i linje med detta uppdrag. Efter att utredningen hade överlämnat nämnt betänkande gav regeringen också utredningen i uppdrag att gå vidare med sina förslag och omsätta dem i praktiken.

Utredningen har sedan dess, tillsammans med några av de mest berörda myndigheterna, tagit flera steg för att förverkliga sitt förslag på system där en ny funktionalitet, Uppgiftslämnarservice, på webbplatsen verksamt.se införs. Uppgiftslämnarservice syftar till att fylla funktionen som mottagningspunkt för företagens uppgiftslämnande. 

Utredningen lämnade i mars i år sitt slutbetänkande och avslutade därmed sitt arbete. Arbetet med att etablera och utveckla Uppgiftslämnarservice är dock inte slutfört men det finns en plan för hur servicen ska utvecklas. Tillväxtverket respektive Bolagsverket har getts i uppdrag att ansvara bland annat för samordning av uppgiftskrav respektive förvaltning och teknisk utveckling av funktionen.

För att den potentiella nyttan med Uppgiftslämnarservice ska uppnås krävs att myndigheterna ansluter sig till systemet. Om inte myndigheterna gör detta faller själva idén med systemet. Därför är det, som utredningen föreslår, rimligt att regeringen får ålägga myndigheter att ansluta sig.

Utredningens förslag behöver nu förverkligas och regeringen måste säkerställa att intentionen med etableringen av Uppgiftslämnarservice, alltså att uppgifter som lämnas från företag till statliga myndigheter som regel bara ska behöva lämnas en gång och till ett ställe, förverkligas. Detta innebär i praktiken att regeringen skyndsamt bör ålägga myndigheterna att ansluta sig till Uppgiftslämnarservice om de inte så snart det är möjligt ansluter sig på frivillig väg.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)