Förenklade tillståndsansökningar och tillsyn

Motion 2021/22:701 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att myndigheter bör ges i uppdrag att gå igenom samtliga tillstånd som krävs för företag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utse en samordnare som tillsammans med företag granskar lagstiftningens krav med syftet att förenkla och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det går att ha olika krav på tillstånd för företagen beroende på storlek och hur länge de bedrivit verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa krav på myndigheter att även bistå med råd och stöd till företag i samband med tillståndsansökningar och tillsyn och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att företag ska kunna fortsätta att utvecklas i Sörmland och övriga Sverige krävs att det blir enklare att vara företagare. Idag finns det ca 30 tillstånd att söka samt lagar och förordningar som tillsammans skapar ca 130 olika regelverk att förhålla sig till. Tillstånden ska sökas i respektive kommun eller berörd myndighet vilket innebär att många tillstånd måste sökas mer än en gång för att gälla på flera ställen. Dessutom är det olika avgifter till varje instans så kostnaden kan bli ganska hög för företagen, och framförallt för det nystartade företaget. De dubbla tillstånden kostar även administration och pengar för de olika myndigheterna. Många gånger behöver företagen få råd och stöd i sitt arbete för att göra rätt både inför ansökan och inför eller efter en tillsyn. Kraven på tillstånd är desamma: oavsett om man är ett stort, litet, gammalt eller nytt företag är det samma regelverk som gäller angående tillstånd. Dessutom finns det tillstånd där det är dags att fundera över om det är rätt instans som hanterar dem om de ens fortfarande ska kräva tillstånd. Det finns även regler som behöver moderniseras utifrån dagens teknik.

För att göra det enklare för företagen så menar jag att det behövs en grundlig genomgång av samtliga tillstånd som idag krävs av företagen, med ingången vad de har för nytta idag, om de hanteras av rätt myndighet och om de ska krävas av alla företag. Ett exempel är hotelltillståndet som hanteras av polisen, likaså danstillståndet. Om de ska vara kvar, är det polisen som ska hantera det? Skatteverkets personalliggare, om den ska vara kvar, borde kravet vara digital hantering och inte manuell hantering som idag? Kassaapparatens svarta låda har börjat spela ut sin roll då det idag inte är lika mycket kontanter i omlopp. 

Jag anser att regeringen ska kräva en genomgång av de tillstånd som krävs samt utse en samordnare som granskar lagstiftningens olika krav. Arbetet ska ske tillsammans med företagen för att få ett rimligt tillståndsförfarande som även kvalitetssäkrar så att inte oseriösa företag får möjlighet att växa. I översynen skall det även ses över i vilka fall det är möjligt att göra en ansökan som sedan sänds vidare till samtliga de instanser som ska ha ansökan, oavsett om det är olika kommuner eller olika myndigheter, samt översyn av krav på handläggningstider för de olika myndigheterna. Utredningen behöver även svara på frågan vilken tillsyn som kan ske mer samordnat och av samma person, så att det inte behövs 5–6 personer vid en tillsyn.

Resultatet av arbetet ska ge relevanta tillståndskrav som är enklare att ansöka om och kan accepteras av företagen.

Idag är det samma krav på tillstånd som gäller för alla företag oavsett om företaget är nystartat, stort eller litet. Det är inte relevant att ställa exakt samma krav på de små företagen som för de stora företagen. Det lilla företaget kanske dessutom enbart har verksamhet vissa månader om året.

Att ha samma uppföljning på företag som har verkat i många år utan eller med små anmärkningar som för nya företag är orimligt. De som verkat under många år och visat seriositet skulle inte behöva lika många tillsyner.

Jag anser att regeringen ska tillsätta en utredning som ska se över var det är rimligt att ställa olika krav för små och stora företag i behov av tillstånd samt öppna för olika tillsynskrav på företag som verkat länge och som verkat kort tid.

Med en differentiering så skapas utrymme för mer kvalitativ tillsyn på de företag som fortfarande är nya.

Inför tillståndsansökan och vid tillsyn är det många företag som behöver råd och stöd, vilket inte är självklart för myndigheterna att se som sitt uppdrag. Jag vill se att det inkluderas i uppdraget till de som beslutar om tillstånd och genomför tillsyn. Det ökar möjligheten till en bra relation mellan handläggare och företag samt bidrar till kortare handläggningstider genom att ansökningar blir kompletta och företagen från början kan leva upp till de krav som ställs.

Martina Johansson (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)