Förenkla myndighetskontakten för företag

Motion 2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP)

av Lorentz Tovatt (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system för enklare myndighetskontakter för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regelkrångel, inte minst inom skatteområdet, orsakar extra arbete för företagare och hindrar deras ekonomiska utveckling. Trots en generell ambition att minska på regelkrånglet tycks det återkommande vara svårt att leva upp till ambitionerna. Inte minst innebär kraven från våra myndigheter en administrativ börda som särskilt drabbar mindre företag som behöver lägga en större andel av resurserna på administrativa uppgifter. Ett steg för att komma åt en del av problematiken bör vara att införa en portal dit företagarna enbart lämnar in uppgifter en enda gång och att uppgifter därefter slussas till aktuell myndighet. Vi behöver komma bort ifrån den situation som idag råder och som tvingar företagare till orimligt många myndighetskontakter.

I synnerhet med dagens digitala möjligheter bör detta vara gynnsamt utifrån såväl företagarnas synvinkel som statens ambition att ha effektiva myndigheter. En reform som exempelvis innebär att företag enbart behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna är mycket angelägen för att främja företagande och för att öka effektiviteten i offentlig administration. Exakt hur en sådan portal eller lösning ska se ut bör utredas närmare.

Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-21 Granskad: 2018-11-22 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)