Förenkla för enskilda väghållare

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över Lantmäteriets ansvarsområde i syfte att underlätta för de enskilda väghållarna att själva enklare kunna ändra andelstalen på ett rättssäkert sätt, liknande Finlands modell, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har ca 45000 mil enskild väg i Sverige, där andelsägarna jobbar med små ekonomiska förutsättningar och lägger ner mycket ideellt arbete för att sköta vägarna. Vägarna förvaltas av markägare, föreningar och samfälligheter. Riksförbundet för enskilda vägar hjälper också till och stöttar dessa väghållare.

Vi behöver se över hur vi kan ändra regelverket så att vi får en mer kostnadseffektiv hantering av andelstalsändringarna utan att äventyra rättssäkerheten för varje enskild ägare. Finland har prövat ett sådant system med stor framgång och med sänkta kostnader. Även Sverige behöver se över hur detta kan underlättas. Det skulle även minska belastningen på lantmäteriets verksamhet vilket skull vara en kostnadsbesparing även för samhället.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)